צו שירותי הדת היהודיים (סגני ראש מועצה דתית בשכר), התשמ"א-1981

צו שירותי הדת היהודיים (סגני ראש מועצה דתית בשכר), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(1) לחוק שירותי הדת היהודיים, התשל"א-1971, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. סוגי סגני ראש מועצה דתית בשכר "ראש רשות", לענין סעיף 14(1) לחוק - לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר המכהנים במועצה דתית הנמצאת בתחום עיריה, ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר הסגנים בשכר של ראש העיריה. 1 ק"ת תשמ"א, 971ראש מועצהמועצה דתיתדתשירותי הדת היהודייםצוויםיהדותצו (חקיקה)