צו שעת חירום (יהודה והשומרון - עזרה משפטית בגביית מסים), התשמ"ח-1988

צו שעת חירום (יהודה והשומרון - עזרה משפטית בגביית מסים), התשמ"ח-1988 (תיקון: תש"ע) בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מצווה לאמור: 1. גביה בישראל של מס שהוטל באזור מס שהוטל באזור ניתן לגביה בישראל בידי מי שהוסמך לגבות מסים בישראל לפי פקודת המסים (גביה), כאילו היה מס שהוטל בישראל, והוא הדין באכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס. 1א. גביית ארנונה (תיקון: תש"ע) (א) על אף האמור בסעיף 1, ארנונה המגיעה לרשות מקומית באזור לפי תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979, או לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, לפי העניין (להלן - התקנון), ניתנת לגבייה בישראל בידי הרשות המוסמכת לגבות את הארנונה לפי התקנון, בהתאם לסמכויותיה לפי התקנון ובלבד שלרשות המוסמכת באזור לא תהיה בישראל סמכות שלא ניתנה לרשות המקומית המוסמכת בישראל לעניין גביית ארנונה. (ב) לא יינקטו פעולות לפי סעיף קטן (א) כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, בהתאם להוראות התקנון (להלן - הליכי ערעור), ואם הגיש אדם הליכי ערעור כאמור - כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד. 2. תחולה צו זה יחול גם על חוב מס שנוצר לפני תחילתו. 1 ק"ת תשמ"ח, 1058; תש"ע, 1070. שטחי יהודה ושומרוןצוויםמיסיםשעת חירוםצו (חקיקה)