קביעת המפלגות (טופסי בקשות והודעות בדבר רישום חברים ביותר ממפלגה אחת) (הוראת שעה) התשנ"ו-1996

קביעת המפלגות (טופסי בקשות והודעות בדבר רישום חברים ביותר ממפלגה אחת) (הוראת שעה) התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5וא(ז) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), אני קובע לאמור: 1. הגשת רשימת החברים (א) הגשת מספרי הזהות של חברי המפלגה לרשם על פי סעיף 5וא(א) לחוק תיעשה על גבי מדיה מגנטית, כמיפרטיה ותיאורה בסעיף קטן (ב), והתצהיר לאישורה, בהתאם לסעיף 15א(ב) לחוק, ייערך לפי טופס 1 שבתוספת. (ב) מספרי הזהות יועברו לרשם על גבי תקליטון מגנטי בגודל "3.5 (שלושה וחצי אינטש), בפורמט של PC; קובץ מספרי הזהות שיימצא על גבי התקליטון יהיה במבנה ASCII. כל מספר זהות יהיה בן תשע ספרות (סדרה, אפסים מובילים וסיפרת ביקורת) ויימצא בשורה נפרדת CR) בסוף כל מספר זהות). 2. הודעה לנמען הודעת הרשם לאדם שנמצא רשום כחבר ביותר ממפלגה אחת (להלן - הנמען), על פי סעיף 15א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 2 שבתוספת, ויצורף אליה דף מענה לתגובה, על פי טופס 3 שם. 3. תגובת הנמען תגובת הנמען להודעה, על פי סעיף 15(א)(ד) לחוק, תוגש לרשם על גבי דף המענה האמור בסעיף 2 לעיל, כנדרש בו, ועליו בלבד. 4. הוראת מחיקה הוראת הרשם למפלגות בהתאם לסעיף 15א(ה) לחוק למחוק אדם מרשימות חבריהן תינתן על פי טופס 4 שבתוספת, והמפלגה המקבלת תאשר את קבלתה לפי טופס 5 שם. 5. תוקף תוקפן של הוראות אלה לתקופת תוקפו של סעיף 15א לחוק. תוספת טופס 1 (סעיף 1(א)) חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 שם המפלגה:.........................................................(להלן - "המפלגה") מענה:.............................................................................................. בענין: רשימת מספרי הזהות של כל חברי המפלגה המוגשת לרשם המפלגות על פי סעיף 15א(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק). תצהיר אני החתום(ה) מטה........................... ................................. (שם מלא) (מס' ת"ז) .................................................................................................... (מען) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על ידי המפלגה כאחראי(ת) מטעמה להגשת רשימת מספרי הזהות של כל חבריה לרשם המפלגות, על פי סעיף 15א(א) ו-(ב) לחוק. הרשימה המועברת על ידי לרשם המפלגות במצורף לתצהירי זה כוללת את מספרי הזהות של כל חברי המפלגה, ובכלל זה כל מי שהתפקד למפלגה או מי שהוא בעל זכות הצבעה למוסדותיה. ................................... .................................... תאריך חתימה אימות חתימה אני החתום מטה, עורך דין............................... ........................... שם מלא ומען המשרד מס' ת"ז מאשר בזה כי ביום.................. התייצב/ה בפני מר/גב'.................. שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה) לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה/ המוכר(ת) לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם עליה בפני. .......................... .......................... ........................... תאריך חותמת חתימת המאשר טופס 2 (סעיף 2) מדינת ישראל משרד המשפטים לשכת רשם המפלגות ירושלים,................ ............................. לכבוד .......................... אג"נ הנדון: הודעה על רישום חברות ביותר ממפלגה אחת זאת להודיעך, כי בבדיקה לגילוי חברים ביותר ממפלגה אחת, שערכתי בתוקף סמכותי על פי סעיף 15א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), כפי שתוקן בחוק המפלגות (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשנ"ו-1996 (ס"ח 1558, מיום 24 בינואר 1996, עמ' 48), הופיע שמך כחבר(ה) בעת ובעונה אחת במפלגות הבאות: ................................. ................................. הדבר מהווה עבירה על החוק, ובהתאם לסעיף 15א(ג) בו הנני מודיעך בזה כי בתוך 10 ימים מיום משלוח הודעה זו הנך רשאי(ת) להגיש לי בקשה להישאר רשום(ה) כחבר(ה) במפלגה אחת בלבד מבין המפלגות דלעיל, וזאת על גבי הספח המצורף להודעה זו, ועליו בלבד, תוך ציון הסיבה לרישומך הנוכחי כחבר ביותר ממפלגה אחת, כמפורט שם. יש להחזיר את הספח במעטפה המצורפת, ללא צורך בבול. בהתאם להוראות הסעיף האמור בחוק, במקרה של הימנעות מצדך מפעולה על פי האמור לעיל, אורה על מחיקת שמך מהרשימות של כל המפלגות שבהן הנך רשום(ה) כיום כחבר(ה). בכבוד רב רשם המפלגות טופס 3 (סעיף 2) לכבוד רשם המפלגות ת.ד. 2337 ירושלים 91023 א"נ הודעה על חברות במפלגה 1. במענה על הודעתך בענין רישומי ביותר ממפלגה אחת - אני הח"מ ..................................... ..................................... (שם מלא) (מס' ת"ז) ............................................................................................... (מען) מבקש(ת) להודיעך כי הסיבה לדבר היא כמפורט להלן (יש לסמן X, לפי המתאים):כללי (חקיקה)מסמכיםמפלגות