העתקת מוצרים סניטריים

להלן החלטה בנושא העתקת מוצרים סניטריים: החלטה רקע המבקשת עוסקת בייצור ושיווק מוצרים סניטריים ברחבי העולם ובישראל תחת השם המסחרי "GROHE". את מוצריה בישראל משווקת המבקש באמצעות אורגל א.ל.פ סחר בע"מ המשמשת כסוכנת הבלעדית של מוצרי המבקשת בישראל (להלן: "אורגל"). אורגל משווקת את המוצרים הסניטריים של המבקשת לסוחרים העוסקים בשיווק מוצרי בניה וסניטציה, בהם המשיבה. בסמוך לשנת 2004, גילתה אורגל שהמשיבה משווקת מוצרים שיובאו מסין ומהווים העתקה של מוצרי המבקשת. אורגל פנתה אל המשיבה ודרשה ממנה לחדול משיווק מוצרים אלה. המשיבה לא התנגדה לדרישה זו, אולם ביקשה לאפשר לה להמשיך ולשווק מוצרים אלה עד לסיום המלאי שהיה ברשותה. לכך הסכימה אורגל. ביום 27.9.05, רכשה לימור זנזורי, עובדת של אורגל, מהמשיבה מזלף למקלחת הדומה בעיצובו ובאריזתו למזלף של המבקשת מדגם "Top 4" (נספח ח4). ביום 3.10.05, רכש רוני דותן, חוקר פרטי, מהמשיבה מוט למקלחת הדומה בעיצובו ובאריזתו למוט של המבקשת מדגם "Pulsator" (נספח ט3). בת.א 1077/06 תבעה המבקשת לאסור על המשיבה לייבא ו/או לשווק מוצרים המהווים העתקה של מוצרי המבקשת ואריזותיהם, למסור את המוצרים המפרים לרבות מוצרים כאלה המצויים במחסני המכס, או בדרכו לישראל, להורות על השמדת המוצרים המפרים ולחייב את המשיבה לפצותה בפיצוי הקבוע בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, ללא הוכחת נזק. בבקשה שלפני עתרה המבקשת לסעד זמני כדלהלן: א. ליתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, אשר יורה למשיבה ולכל הבא במקומה או מטעמה להימנע מלייבא לישראל ולהימנע משלווק, להפיץ, למכור, להציג או להשתמש בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, במוצרים המהווים העתקה של מוצרי המבקשת ובאריזות הדומות לאריזות המוצרים של המבקשת. ב. ליתן צו למינוי כונס נכסים, אשר לפיו: 1. ימונה עו"ד משה זיו, לכונס נכסים (להלן: "הכונס") על כל המוצרים המהווים העתקה של מוצרי המבקשת והאריזות הדומות לאריזות המוצרים של המבקשת (להלן: "המוצרים המפרים"). 2. הכונס יהא מוסמך להיכנס לבית העסק, למחסנים ולחצרים המוחזקים על ידי המשיבה ברח' הלח"י 31 בני ברק, כהגדרתם להלן, ולכל מחסן אחר של המשיבה ולכל חצרים אחרים, אשר המוצרים המפרים מאוחסנים או מוצגים בהם, לתפיסתם והחזקתם של מוצרים אלה. 3. לאחסן את המוצרים המפרים במחסן שברח' מוהליבר 2, בית השחף, אזור התעשייה, יהוד, או במחסן ערובה אחר. 4. הכונס יהא מובמך לתפוס ולהחזיק בספרי החשבונות של המשיבה, בין כעותק מודפס, בין כעותק מחשב או קובצי מחשב, ובין בכל צורה אחרת, לרבות ברשימת לקוחות של המשיבה אליהן מופצים המוצרים המפרים ולהחזיק בהם. ג. להורות למשטרת ישראל לסייע לכונס בביצוע תפקידו. ד. להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות ולאסור על פרסום כל פרט מפרטי הבקשה עד לתפיסת המוצרים המפרים והמצאת הבקשה למשיבה. ביום 5.2.06 ניתן צו ארעי כמבוקש. ביום 15.2.06 המציא כונס הנכסים דין וחשבון על ביצוע חיפוש ותפישה בחצרים של המשיבה שברח' הלח"י 31 בבני ברק, ממנו עולה שנמצאו ונתפסו על ידי כונס הנכסים 76 מזלפים באריזות ו - 120 מוטות מקלחת באריזות הנחשדים כמפרים. דיון א. המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של גניבת עין, הטעיית לקוחות, גזל מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט. גניבת עין ב. כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהמוצרים שלה צברו מוניטין וקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהמוצרים המשווקים על ידי המשיבה הם של המבקשת או קשורים אליה. מוניטין ג. לטענת המבקשת, למוצריה מוניטין מוכח וידוע בעולם ובישראל כפי שניתן להיווכח מחוות דעתו של מנכ"ל מרכז הבניה הישראלי, קובי לנגלייב. ועוד. הדמיון המגיע כמעט לכדי זהות בין המוצרים המפרים לבין אלה של המבקשת מלמד על המוניטין של מוצרי המבקשת, שאם לא כך מה היה לה למשיבה להעתיק את מוצרי המבקשת. לטענת המשיבה, מוצרי המבקשת אינם נושאים מאפיינים ייחודיים המבחינים בינם לבין מוצרים דומים של יצרנים אחרים. לפיכך, ציבור הלקוחות הרלוונטי אינו משייך את מוצרי המבקשת אליה. עוד טוענת המשיבה כי אין בחוות הדעת שצירפה המבקשת כדי להועיל לה, לנוכח העובדה שמוצריה אינם נושאים מאפיינים ייחודיים ורק סוג מסוים של לקוחות, כדוגמת אדריכלים מכיר את המותג " GROHE". נראה שגם המשיבה אינה חולקת על המוניטין שרכשו מוצריה של המבקשת, אלא שלטענתה ציבור הלקוחות אינו מכיר את המבקשת ולפיכך אינו מייחס את המוניטין שרכשו המוצרים למבקשת. משמוצרי המבקשת רכשו מוניטין בקרב ציבור הלקוחות הרלבנטי, אין נפקות לשאלה אם ציבור לקוחות זה מזהה מוצרים אלה עם המבקשת אם לאו, ודי בכך שהוא מזהה מוצרים אלה עם יצרן מסויים. ועוד. כפי שיפורט להלן, המשיבה העתיקה רכיבים רבים ממוצרי ואריזות המבקשת כדי לשוות למוצריה ולאריזותיהם מראה דומה לזה של מוצרי המבקשת, ככל הנראה כדי להיבנות מהמוניטין של מוצרי המבקשת. גם בכך יש כדי ללמד על המוניטין של מוצרי המבקשת. לפיכך, הגעתי למסקנה שלכאורה הראתה המבקשת את המוניטין הדרוש בגניבת עין. הטעיה ד. מהשוואה בין המזלפים של המבקשת והמשיבה (נספח ח4 ומוצגים 2 ו - 3), נמצא שלמעט שינויים זניחים ביותר והעדר השם של המבקשת על המזלף, החוזי והעיצוב הכולל של המזלף של המשיבה דומים לכאורה לאלה של המבקשת. גם האריזה בה משווק המזלף של המשיבה דומה בעיצובה, באיורים ובסימנים שעליה לאלה שעל אריזת המבקשת, והיא אף נושאת מס' קטלוגי ומספר דגם הזהים לאלה המופיעים על אריזת המוצר של המבקשת. אכן, סימן המסחר של המבקשת אינו מופיע על אריזת המוצר של המשיבה, אולם לנוכח הדמיון המתואר לעיל, איני סבור שהעדר הסימן של המבקשת על אריזת המוצר של המשיבה יוצר הבחנה שיש בה כדי לשלול הטעיה של הצרכנים, במיוחד לנוכח העובדה שהמשיבה משווקת במקביל את שני המוצרים, כאמור בסעיפים 25 -28 לתצהירו של איתן שמואל, המצהיר מטעם המשיבה. ה. מהשוואה בין מוט המקלחת של המשיבה לבין מוט המקלחת של המבקשת (נספח ט3), נמצא שמוט המקלחת של המשיבה דומה בעיצובו, ברכיביו ובמבנהו למוט המקלחת של המבקשת. וכך הוא גם לעניין האריזה של מוט המקלחת של המשיבה הנושאת איורים וסימנים זהים לאלה שעל אריזת מוט המקלחת של המבקשת והיא אף נושאת שם דגם "Pulsator" , הזהה לשם הדגם שעל אריזת מוט המקלחת של המבקשת. אכן, סימן המסחר של המבקשת אינו מופיע על אריזת המוצר של המשיבה, אולם לנוכח הדמיון המתואר לעיל ונסיבות העניין כאמור לעיל, איני סבור שיש בכך כדי לשלול הטעיה של צרכנים. אוסיף, כי אפילו אניח כגרסת המשיבה שהמוצרים הארוזים מתקבלים על ידי הלקוח רק לאחר שבחן את המוצרים ללא האריזה באולם התצוגה, אין בכך כדי לשנות ממסקנתי שלנוכח הדמיון במוצרים ובאריזות והנסיבות שפורטו לעיל, קיים חשש ממשי שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שמוצרי המשיבה הם של המבקשת או קשורים אליה. ו. מסקנתי היא שלמבקשת סיכויים טובים לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין והיא זכאית לסעד הזמני המבוקש. שיהוי ז. לטענת המשיבה, שנתיים קודם להגשת הבקשה כאן, ידעה אורגל שהמשיבה משווקת מוצרים דומים למוצרי המבקשת, למרות זאת, לא פנתה המבקשת לבית המשפט בבקשה לסעד זמני ובכך יש שיהוי המצדיק את דחיית הבקשה. המבקשת מאשרת כי אכן אורגל ידעה שהמשיבה שיווקה מוטות מקלחת דומים לאלה של המבקשת, אולם לנוכח הבטחת המשיבה כי עם סיום המלאי הקיים תחדל המשיבה מלרכוש מוצרים אלה, החליטה המבקשת שלא לנקוט בהליכים משפטיים נגד המשיבה. עוד טוענת המבקשת, כי ידוע לה שהמשיבה שיווקה את כל מלאי מוטות המקלחת שדמו למוט המקלחת שלה ומכל מקום האריזה בה משווק כעת מוט המקלחת של המשיבה שונה מהאריזה בה שווק מוט המקלחת שלגביו הבטיחה המשיבה להפסיק את שיווקו. ועוד. לראשונה נודע למבקשת על שיווק המזלף המפר על ידי המשיבה רק ביום 27.9.05, כאשר נרכש מזלף כזה על ידי לימור זנזורי. מתצהירה של ציפורה דוד, המצהירה מטעם המשיבה, עולה שמנהלה של אורגל, רוני עומר, התלונן בפניה על מכירת מוצר סיני והיא אף הודתה שהודיעה לרוני עומר שאין בדעת המשיבה לייבא את המוצר הסיני וכי המשיבה לא תמשיך לשווקו כדי לשמור על מערכת היחסים שבינה לבין אורגל (סעיפים 37 - 38 לתצהיר). בנסיבות אלה, איני סבור שהמשיבה אשר הציגה בפני ארגול מצג שלפיו תחדל מלשווק את מוט המקלחת הדומה למוט המקלחת של המבקשת, יכולה להיבנות מטענת השיהוי. ועוד. גרסתה המאוחרת של ציפורה דוד, כאילו המשיבה טרם סיימה לשווק את המוצרים הדומים למוצרי המבקשת, שארגול הסכימה עם שיווקם (ע' 7 לפרוטוקול מיום 20.2.06), אינה נראית לי. בתשובה לשאלה קודמת (ע' 6 לפרוטוקול) הודתה ציפורה דוד שהמלאי האמור נגמר. אכן, מייד בתשובה לשאלה נוספת תיקנה עצמה העדה וטענה שלא הבינה את השאלה שבעקבותיה מסרה את תשובתה זו, אולם משלא מצאתי שהיה קשר בין השאלה לבין הטעות הנטענת איני מקבל את התיקון. ועוד. לא מצאתי בתצהירה של ציפורה דוד ו/או בתשובת המשיבה פרטים ו/או מסמכים אודות כמות הפריטים שיובאו מסין קודם להודעתה על הפסקת שיווקם עם סיום המלאי. מסמכים הכוללים מידע אודות כמות הפריטים שיובאה מסין ותנועות המלאי של מוצרים אלה, המצויים בידי המשיבה, יכולים היו לתמוך בגרסתה. משלא צורפו מסמכים אלה לתשובת המשיבה אין אלא להסיק שלא היה בהם כדי להועיל למשיבה. לפיכך, אני דוחה את טענת השיהוי. ניקיון כפיים ח. לטענת המשיבה, העלימה המבקשת מבית המשפט את העובדה שקודם לכן אישרה למשיבה להמשיך ולשווק את המוצרים המפרים ובכך הכשילה את בית המשפט, במיוחד בהתחשב בכך שהמבקשת הגישה את הבקשה לסעד זמני במעמד צד אחד. לטענת המבקשת, משאין קשר בין המקרה הקודם בו נתפסה המשיבה משווקת מוצר מפר לבין המקרה כאן, לא ראתה לנכון להזכיר את המקרה הקודם בבקשתה. אכן, המבקשת לא ציינה בבקשתה שהוגשה במעמד צד אחד שהסכימה לשיווק מוט מקלחת דומה לשלה שיובא מסין ובכך נפל פגם בהתנהגותה. עם זאת, לנוכח האמור לעיל בעניין זה, איני סבור שנכון יהיה לדחות את הבקשה ועל כן אסתפק בשלילת הוצאות מהמבקשת. מטעמים אלה, החלטתי לקבל את הבקשה.מוצרזכויות יוצרים (הפרת)