זכות העיון בתיק בית משפט

הזכות לעיין בתיקי בית המשפט, גם למי איננו בעל דין, נובעת מעקרון פומביות הדיון. זכות זו (עיון בתיקי בית המשפט) מוסדרת בתקנות בתי המשפט תשס"ג - 2003. עיקרון היסוד, אשר נקבע כנקודת מוצא בתקנות אלה הוא כי: "כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית המשפט, ובלבד שהעיון בן אינו אסור על פי דין." (תקנה 4 (א) רישא לתקנות העיון הנ"ל) מערכת השיקולים לה צריך בית המשפט להדרש בבואו להכריע בבקשה לעיון בתיק בית המשפט, באה לידי ביטוי, בתקנות 4 (ג) - 4 (ו') לתקנות העיון. להלן החלטה בנושא זכות העיון בתיק בית משפט - זכות עיון בכתבי בית דין: החלטה 1. זוהי בקשת המבקשות לעיין בכתבי בית דין: ת.א 65726/04, היין מיכל נ' ד"ר דב קליין. הרקע 2. בתיק העיקרי, טוענת התובעת גב' ורדה טלמור שעיסוקה באומנות והיא עיתונאית ואשת תקשורת לשעבר, כי בשנת 2000 עברה ניתוח פלסטי למתיחת עור הפנים אשר בוצע על ידי ד"ר דב קליין, המשיב 1, ולתדהמתה פורסמו תמונותיה בעתון פרסומי של המבקשת 2 והמשיבה 4 ובה מוצגת תמונתה "לפני ואחרי" הניתוח הפלסטי שערכה במרפאתו של המשיב 1. טוענת התובעת בכתב התביעה כי הפרסום פגע בה באופן חמור ובמיוחד בפרטיותה, תוך השמצתה, פגיעה בשמה הטוב, והכל באופן זדוני במטרה לעשות רווח. המבקשת 2 נתבעת על ידי המבקשת 1 מכוח אחריותה לפרסום, ולנזק שנגרם לתובעת, המשיבה 1. טענות הצדדים: 3. על מנת להוכיח את טענת הזדון שבפרסום עותרת המבקשת 1 לעיין בתיק התביעה שהתנהל בבית המשפט, כנגד ד"ר דב קליין, ע"י גב' מיכל היין, אשר אף בגופה ביצע ד"ר קליין ניתוח פלסטי להגדלת שדיים, ניתוח שצולם ושודר בטלוויזיה, לרבות חלקים אינטימיים מן הצילומים הן לפני הניתוח והן לאחריו, בערוץ 2 - בתכניתה של רבקה מיכאלי. 4. המבקשת 2 עותרת לעיון באותו תיק תביעה של גב' מיכל היין נ' ד"ר קליין, שלטענתה נובעת משמעות רבה לעובדה כי המשיב כבר נתבע בבית המשפט השלום בת"א במקרה שנסיבותיו מצביעות על דמיון רב למקרה הנדון בתיק זה. 5. כך גם טוענות המבקשות כי תמונותיה של התובעת דכאן, פורסמו לאחר שהמשיב יזם את פרסומו, וכבר היה מודע לטענות התובעת כנגד הפרסום של תמונותיה. מבקשות הן לפרוס בפני בית המשפט את התמונה המלאה בדבר היותו של ד"ר קליין "שור מועד" בהקשר של פרסום תמונות של "לפני ואחרי" של נשים המנותחות על ידיו. וכי בהקשר זה, העובדה רלוונטית, ובעלת משמעות, שכן - חלה על ד"ר קליין חובת זהירות מוגברת, לאור התביעה הקודמת שהוגשה בנסיבות דומות,וכי לעובדה זו משמעות בשאלת אחריות ד"ר קליין הן לפרסום והן לשאלת תום הלב של הצדדים. 6. גב' מיכל היין התבקשה להגיב, והודיעה על התנגדותה. בתגובתה, עמדה היא על כך שבסופו של דבר נחתם בתביעתה הסכם פשרה בו התחייבו היא וד"ר קליין הדדית לשמור על פרטי הסכם הפשרה בסודיות, לרבות שמירת סודיות של כל פרט הנוגע לתביעות ההדדיות שלה ושל ד"ר קליין, ולא לפרסמן בעצמם או באמצעות מי מטעמם. 7. הסכם פשרה שבין גב' מיכל היין לבין ד"ר קליין, לא אושר על ידי בית המשפט, אשר התבקש אך להורות על דחיית התביעה, מבלי שהסכם הפשרה הובא לעיונו, ואין הוא מחייב אלא את הצדדים לו. 8. המשיב 1 - אף הוא מתנגד לבקשה לעיון בטענה כי במסגרת התיק בו מבוקש העיון, נדחתה התביעה לאחר הסכם במסגרת הליך גישור, ואין משמעות לחומר המבוקש, לאחר שלא נקבע ממצא כלשהו שכן התובענה לא הגיעה כלל לשלב של ראיות. דיון 9. הזכות לעיין בתיקי בית המשפט, גם למי איננו בעל דין, נובעת מעקרון פומביות הדיון. זכות זו (עיון בתיקי בית המשפט) מוסדרת בתקנות בתי המשפט תשס"ג - 2003. עיקרון היסוד, אשר נקבע כנקודת מוצא בתקנות אלה הוא כי: "כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית המשפט, ובלבד שהעיון בן אינו אסור על פי דין." (תקנה 4 (א) רישא לתקנות העיון הנ"ל) מערכת השיקולים לה צריך בית המשפט להדרש בבואו להכריע בבקשה לעיון בתיק בית המשפט, באה לידי ביטוי, בתקנות 4 (ג) - 4 (ו') לתקנות העיון. 10. הוראת תקנות משנה אלה דורשות כי המבקש לעיין בתיק, ינמק את הטעם לבקשת העיון. בית המשפט רשאי לקבל תגובת בעלי הדין או את תגובת צד שלישי העשוי להפגע וכן את תגובת היועץ המשפטי לממשלה. 11. מתקנות אלה עולה, כי בבואו לשקול בקשה זו, ייתן בית המשפט דעתו, וייאזן בין עניינו של המבקש, לבין עניינם של בעל הדין או כל אחד אחר, כולל הציבור בכללותו, העלולים להפגע כתוצאה מהעיון. 12. עוד עולה, מהתקנות כי ככל החלטה שתכליתה באיזון זכויות, על קביעתו של בית המשפט להיות מידתית, כך שהפגיעה בזכות אם של המבקש, ואם בזכויות שמנגד - לא תעלה על הנדרש. 13. השאלה היא - האם על בית המשפט להכיר באינטרסים של המבקשים דנא, לעיין בתיק כאינטרס לגיטימי על מנת להוכיח את שעור אחריותו של ד"ר קליין ; יש בו כשלעצמו, בנסיבות בקשה זו כדי לגבור על האינטרסים של ד"ר קליין וגב' מיכל היין, ובמיוחד - לזכותם לפרטיותם. 14. אסיר משוכה אחת מדרכי במסע זה ואומר כי הסכם הסודיות הקיים בין ד"ר דב קליין לבין גב' מיכל היין - מחייב אותם בינם לבין עצמם, ואין המבקשות שבפניי מחוייבות בהוראות אותו הסכם שלפיו התחייבו הם לשמור בסוד כל פרט הקשור בתביעת מיכל היין נ' ד"ר קליין. 15. עוד עליי להסיר את משוכת הפגיעה בשמם הטוב, הן של ד"ר קליין והן של גב' מיכל היין. אין בעיון בתיק בית המשפט כדי לפגוע בשמם הטוב או בפרטיותם לאור העובדה שדבר הגשת תביעתה של גב' מיכל היין ועילתה פורסמה ברבים ובאתרי אינטרנט, ולפיכך עיון בתיק בית המשפט לא יעלה ולא יוריד בהקשר זה. דברים אלה נכונים באותה מידה, ביחס לטענת החיסיון ביחס לפרטי תביעתה של גב' מיכל היין, לאחר שמלוא פרטי התביעה התפרסמו זה מכבר בתקשורת. 16. כאמור, תביעתה של מיכל היין הסתיימה בהסכם פשרה בגישור, שלאחריו התבקש בית המשפט לדחות את התובענה, עוד טרם לקיום הוכחות. החומר בתיק מורכב בעיקרו של דבר, מכתבי טענות ומן הקלטות נשוא הפרסום. 17. הקלטות - צילום הניתוח שעברה מיכל היין - מטבע הדברים מכילות פרטי מידע, הנוגעים לענייניה האינטימיים ביותר של גב' היין. משכך, גילוי הקלטות מהווה פגיעה חמורה בפרטיותה של גב' היין. ראה: בגצ' 1147/72 ישמחוביץ' נ' ברוך, פד"י כ"ז (2) 253 בעמ' 269 מול אות ז'. 18. הניתוח המצולם בקלטות, והצילומים של "לפני ואחרי" הניתוח שביצע ד"ר קליין בגב' היין הוא מידע רפואי, אשר בשל רגישותו חוסה הוא בחיסיון מיוחד, הן על פי סעיף 49 לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א - 1971 והן על פי סעיף 19 לחוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996. בית המשפט יתיר גילויין רק מקום בו בהם הגילוי נדרש בשל ערך משמעותי ונכבד. על רקע מהותו של החומר המצוי בקלטות בתיק בו התבקש העיון, ומשלא צוין הצורך הספציפי לעיון בהן, מסקנתי היא כי עצמתם של האינטרסים התומכים בהתרת העיון בתיק הם אינטרסים לגיטימיים, אולם - נחלשים הם באופן משמעותי, והם אינם יכולים לעמוד מול זכותה החוקתית של החזקה של גב' מיכל היין לפרטיותה, ביחס לקלטות, זכות העלולה להפגע קשות, באם יותר העיון בקלטות. 19. אשר על כן, ובנסיבות האמורות אני מתירה את העיון למבקשות 1, 2 ומשיבה 4 בת.א 65726/04 ובת.א 21128/05 (תיקים מאוחדים): אולם - אין להתיר למבקשים 1,2 ומשיבה 4 עיון בשתי הקלטות המצויות בתיק האמור. אין צו להוצאות.זכות העיוןמסמכיםעיון בתיק בית משפט