צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

להלן החלטה בנושא צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר: החלטה רקע המבקשת, חברה שהתאגדה בברמודה, עוסקת במתן שירותי שיט ונופש ברחבי העולם ובבעלותה סימן מסחר רשום מס' 129306 בשם "PRINCESS" וסימני מסחר אחרים הכוללים את השם "PRINCESS" בצירוף שמות נוספים, בסוג שירותי ספינות שייט לנסיעות, סוכנות לנסיעות ושירותי בידור (להלן: "סימן המסחר"). צי האוניות של המבקשת כולל אוניות הנושאות שמות הכוללים את סימן המסחר "PRINCESS" בצירופים שונים. בסמוך לחודש מרץ 2005 גילתה המבקשת שמשיבה 2 עומדת לשווק הפלגות נופש תוך שימוש בשם "DREAM PRINCESS". המבקשת פנתה אל משיב 3 וביקשה ממנו שלא לעשות שימוש בסימן המסחר אולם פנייתה נדחתה. בת.א 2045/05 תבעה המבקשת צו מניעה שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן המסחר ובשם "DREAM PRINCESS" בקשר עם הפלגות שייט, מתן חשבונות ופיצוי כספי. בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני כדלהלן: א. לאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן המסחר בכל שפה שהיא או בכל סימן הדומה לו. ב. לאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן "DREAM PRINCESS" ולפרסם, לשווק, להציע ו/או ליתן שירותים כלשהם בקשר עם הפלגות ו/או הזמנות שיט לאוניה "DREAM PRINCESS" ו/או תוך שימוש בסימן "DREAM PRINCESS" ו/או בכל סימן הדומה לו. דיון המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת סימן מסחר רשום, גניבת עין, גזל מוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה ורשלנות. א. שיהוי לטענת המשיבים, המבקשת ידעה על כוונתם לעשות שימוש בסימן "DREAM PRINCESS" כבר במרץ 2005, אולם רק ביום 31.7.05 ולאחר שהמשיבים השקיעו סכומים נכבדים בשיווק ההפלגות באוניה "DREAM PRINCESS", מצאו לנכון להגיש בקשה לסעד זמני. בכך, יש כדי ללמד על העדר דחיפות בסעד הזמני המבוקש. לטענת המבקשת, ניסתה להגיע עם המשיבים להסכמה בדבר הפסקת השימוש בסימן המסחר בדרכי נועם ולשם כך פנתה אל המשיבים מספר פעמים בטרם החליטה להגיש את התביעה והבקשה לסעד זמני. בנסיבות אלה, אין לראות בהגשת הבקשה לאחר מספר חודשים שיהוי ובוודאי שאין בכך כדי לשלול את זכותה לסעד זמני. אכן, נראה שהמבקשת לא הזדרזה בפנייתה לבית המשפט אולם נוכח העובדה שחלפה תקופה לא ארוכה של - 4 חודשים מאז שנודע למבקשת שהמשיבים עומדים לעשות שימוש בסימן המסחר, לא יהיה זה נכון בנסיבות העניין לשלול בשלכך את זכותה של המבקשת לסעד זמני שיגן על סימן המסחר שבבעלותה. לפיכך, החלטתי שלא לדחות את הבקשה מטעמי שיהוי. ב. סימן מסחר לטענת המבקשת, המשיבים מפרסמים, מציעים ונותנים שירותי שיט ונופש באוניה "DREAM PRINCESS". בכך, מפרים המשיבים את סימן המסחר. המשיבים כופרים בטענת המבקשת. לגרסתם משיבות 1 ו - 2 פועלות כסוכנות נסיעות ומשווקות כרטיסי שייט ונופש באוניה שבבעלות חברות זרות אשר שמה הרשום במרשם האוניות שבאיי הבהאמס הוא "DREAM PRINCESS". עוד גורסים המשיבים כי השימוש במילה "הנסיכה" יחד עם שם האוניה נבחר כחלק ממסע פרסום ומבלי שהמשיבים ידעו על סימן המסחר של המבקשת. לטענתם, המבקשת לא רשמה סימן מסחר בשם "DREAM PRINCESS". לפיכך, אין בשימוש שהם עושים בשם "DREAM PRINCESS" הפרה של סימן המסחר. עוד טוענים המשיבים, כי אין לאפשר למבקשת לנכס לעצמה את המילה "PRINCESS" במקום שבו אוניות רבות כוללות בשמן את המילה "PRINCESS" באופן בו עושים המשיבים שימוש במילה זו. לטענת המשיבים, בשימוש שהם עושים בשם "DREAM PRINCESS" מודגשת המילה "DREAM", השם עוצב על רקע שקיעה מעל הים בשונה מהרקע שעושה בו שימוש המבקשת, הצבעים שונים מאלה של המבקשת. ועוד, המשיבים מפרסמים את שירותי השייט באוניה "DREAM PRINCESS" תחת שמם המסחרי "כספי" שצבר מוניטין בישראל. לפיכך, אין בשימוש שעושים המשיבים בשם "DREAM PRINCESS" חשש להטעיה. עוד טוענים המשיבים, כי קהל הלקוחות שלהם שונה מזה של המבקשת המפעילה את אוניותיה מנמלים שמחוץ לישראל ובקווים שונים מאלה של המשיבים. בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, נקבע: "הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך - (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר; (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;" אין חולק שהמשיבים עושים שימוש בסימן "PRINCESS" הזהה לסימן המסחר ודי בכך כדי ללמד על הפרה לכאורה של סימן המסחר. אפילו אתייחס לסימן "DREAM PRINCESS" בכללותו לצורך ההשוואה לסימן המסחר, אין בצירוף המילה "DREAM" לצד המילה "PRINCESS" כדי לשלול מסקנה שמדובר בסימן דומה עד כדי הטעיה. המילה "DREAM" המופיעה לצד המילה "PRINCESS" היא מילה תיאורית שבאה לרמז על אופי השירות והנופש הניתן ללקוחות בהפלגת הנופש המשווקת על ידי המשיבים וממילא אין בה כדי ללמד על זהות בעל האוניה או מפעיל השירות המשווק. לעומת זאת, המילה "PRINCESS" שהיא שרירותית ככל שמדובר בשייט ונופש, נתפשת כסימן היכר המלמד על הקשר לבעל האוניה או מפעיל שירות הנופש. בנסיבות אלה ולנוכח תכלית ההגנה הגלומה בפקודת סימני מסחר, בהשוואה בין סימן המסחר לסימן של המשיבים, יש ליתן משקל רב למילה "PRINCESS" הכלולה בסימן שבו עושים המשיבים שימוש. ועוד. המשיבים משמשים כמשווקים של הפלגות נופש בספינה שאינה בבעלותם ונושאת את השם הכולל את המילה "PRINCESS". בכך יש כדי ליצור רושם שהמשיבים משמשים כסוכנים ומשווקים של אוניה השייכת לצי האוניות של המבקשת. ג. לטענת המשיבים, "DREAM PRINCESS" הוא שמה של האוניה שההפלגות עליה משווקים על ידם, לפיכך, יש להחיל עליהם את ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני מסחר. סעיף 47 לפקודת סימני מסחר, קובע: "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש כהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו." אין חולק שהספינה "DREAM PRINCESS" אינה בבעלות המשיבים והסימן "DREAM PRINCESS" אינו משמש כשמם העסקי של המשיבים, לפיכך איני סבור שהמשיבים זכאים להגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני מסחר. ועוד. אפילו אפשר היה להניח שבשיווק ההפלגות באוניה "DREAM PRINCESS" תוך שימוש בשם האמור משתמשים המשיבים בסימן המסחר כהגדר אמיתי של השירות אותו הם משווקים, אין די בכך כדי לזכות בהגנה הקבועה בסעיף 47 שלעיל. ראשית, תחולת ההגנה מכוח סימן מסחר היא טריטוריאלית ולפיכך איני סבור שיש בעצם רישום שם אוניה במרשם המתנהל מחוץ לישראל כדי לגבור על סימן מסחר שנרשם כדין בישראל. שנית, כדי לזכות בהגנה הקבועה בסעיף 47 שלעיל על המשתמש בסימן מסחר של אחר להראות שמדובר בשימוש אמת ובתום לב בשמו או בהגדר אמיתי של טובין שלו. טענת, המשיבים הנתמכת בתצהירה של רונית חביב לפיה בחרו לשווק את ההפלגות בספינה "DREAM PRINCESS" תוך שימוש בסימן המסחר מבלי שידעו על קיומו של סימן המסחר אינה נראית לי, לנוכח העובדה שהמשיבים עוסקים בהפלגות נופש ובוודאי היו מודעים לפעילותה של המבקשת בתחום. לעניין תום ליבם, אין נפקה מינה אם המשיבים ידעו על רישום סימן המסחר או היו מודעים לעובדה שהמבקשת עושה שימוש בסימן "PRINCESS". מסקנה זו מתחזקת לנוכח השימוש שעושים המשיבים ו/או מי מטעמם במילה "PRINCESS" בלבד כדי לשווק את ההפלגות באוניה "DREAM PRINCESS" (נספחים א ו - ב לתשובת המבקשת). ד. לטענת המשיבים, המילה "PRINCESS" היא מילה תיאורית מילונית השגורה בשפה, לפיכך יש לפסול את רישום סימן המסחר. איני רואה צורך לקבוע עמדה בטענת המשיבים בשלב זה, שכן כלל הוא שתוקף רישום סימן המסחר לא יידון במסגרת הבקשה לסעד זמני אלא אם כן נראה על פניו שרישום סימן המסחר נעשה בטעות. עם זאת אציין כי ככל שמדובר בהפלגות שייט אין למילה "PRINCESS" משמעות גנרית או תיאורית אלא שרירותית ולפיכך הינה בעלת אופי מבחין בקשר עם סוג השירותים שלגביהם נרשם סימן המסחר, ראה סעיף 8 (ב) לפקודת סימני מסחר. ה. אשר על כן הגעתי למסקנה שבשימוש שעושים המשיבים בסימן "DREAM PRINCESS" בשיווק הפלגות נופש מפרים הם לכאורה את סימן המסחר של המבקשת. ו. משהגעתי למסקנה שלכאורה מפרים המשיבים את סימן המסחר של המבקשת איני רואה צורך להידרש לעילות האחרות עליהם מבססת המבקשת את תביעתה. ז. מאזן הנוחות המבקשת זכאית למנוע מאחרים לעשות שימוש בסימן המסחר שבבעלותה. המשיבים החלו בפרסום ושיווק ההפלגות באוניה "DREAM PRINCESS" רק לאחרונה. גרסתם כאילו השקיעו סך של 1,887,364 ₪ לא נתמכה בראיות, ואפילו כך, אין בהשקעה האמורה כדי ללמד שהנזק שייגרם למשיבים ממתן צו המניעה המבוקש עולה על הנזק שייגרם למבקשת העושה שימוש בסימן המסחר שנים רבות תוך השקעת משאבים בפרסום ושיווק השירותים שהיא נותנת תחת סימן המסחר המשמש לזיהוי האוניות שבבעלותה. לכך יש להוסיף שאין בצו המניעה המבוקש כדי למנוע מהמשיבים להמשיך ולשווק הפלגות נופש מבלי לעשות שימוש בסימן המסחר. בנסיבות אלה, נוטה הכף לטובת מתן צו המניעה הזמני המבוקש. ח. מטעמים אלה החלטתי לקבל את הבקשה מבלי להידרש לחקירת מצהירים. ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בסימן המסחר "PRINCESS" ו/או בסימן "DREAM PRINCESS". אין בצו האמור כדי לאסור על המשיבים לעשות שימוש במילה "DREAM" בנפרד או בצירוף שאינו כולל את סימן המסחר "PRINCESS". תוקף הצו מותנה בהפקדת ערבון בסך -.50,000 ₪. המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשת את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪. צו מניעה זמניסימן מסחריצוויםצו מניעה