צו מניעה נגד שימוש בשם

בבקשה להלן עותרת המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן "עמי" ו/או בסימן דומה לו עד כדי להטעות, ולעשות שימוש במוניטין של המבקשת. להלן החלטה בנושא צו מניעה נגד שימוש בשם: החלטה רקע המבקשת, פועלת לסייע לחולים, למוגבלים ולנזקקים ובני משפחותיהם באמצעות תרומות אותן היא מגייסת מהציבור הרחב. מתחילת פעילותה גייסה המבקשת תרומות מהציבור בדרך של הוראות קבע לתרומה חודשית בסכום קבוע, באמצעות המשיבים. זאת, עד סמוך לאפריל שנה זו עת הודיעה המבקשת למשיבים על הפסקת ההתקשרות. בסמוך גילתה המבקשת, כי המשיבים מגייסים תרומות לגוף המתקרא "יד אחווה" תוך שימוש בסמל המורכב מהאותיות "עמי" על רקע מגן דוד הדומה לסמל בו משתמשת המבקשת בפעילותה (להלן: "סימן עמי"). ביום 26.4.07 הגיש שלמה גור בקשה לרישום סימן מסחר בסוג 45, שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי הפרט, המורכב מהמילה "עמי" על רקע מגן דוד כאשר בתוך האות "ע" רשומה המילה "פרוייקטים", וביום 24.5.07 רשם שלמה גור עמותה בשם "עמ"י - עזרי מעם השם". בת.א 1845/07 תבעה המבקשת להצהיר כי סימן עמי והמוניטין בו בבעלותה ולאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן עמי ו/או בסימן דומה לו. בבקשה שלפני עותרת המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן עמי ו/או בסימן דומה לו עד כדי להטעות, ולעשות שימוש במוניטין של המבקשת. ביום 29.5.07 ניתן צו ארעי. דיון א. א. המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של גניבת עין, גזל מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט. גניבת עין ב. ב. סעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, קובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר." כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות כי הסימן עמי בו היא עושה שימוש לגיוס תרומות ומתן השירות אותו היא מספקת רכש מוניטין, וקיים חשש שהציבור יטעה לחשוב שהסימן בו עושים המשיבים שימוש לגיוס תרומות הוא הסימן של המבקשת או קשור אליה. מוניטין 1.1 1.1 המבקשת עושה שימוש בסימן עמי מזה כ - 20 שנה, ואין מחלוקת כי בתקופה זו הצליחה לגייס תרומות בסך מליוני שקלים (ראה סעיף 7 לתצהירו של שלמה גור, המצהיר מטעם המשיבים מיום 10.6.07) למימון פעילותה למען חולים ונזקקים. זאת ועוד. המשיבים עושים שימוש בסימן המורכב מהמילה "עמי" על רקע מגן דוד (נספח א) המעוצבים באופן דומה לסימן עמי. בכך, יש כדי ללמד שהמשיבים אשר גייסו תרומות עבור המבקשת, ביקשו להיבנות מהמוניטין של המבקשת בעת שבחרו לעצמם סימן הדומה לסימן עמי. 1.2 1.2 לטענת המשיבים, יגאל לוי עובד של המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") עיצב את הסימן עמי. למשיבה מוצר שיווקי בעל מוניטין הגלום בסימן עמי ואין בכך שהעמידה לרשות המבקשת את המוצר השיווקי והסימן עמי כדי להעביר למבקשת את הזכויות הקנייניות בסימן עמי. המשיבים טוענים כי נכרת בינם לבין יו"ר עמותת עזר מציון חנניה צ'ולק, הסכם לפיו תשתמש המבקשת בסימן כל עוד קיים שיתוף פעולה עסקי בין המבקשת למשיבה בעוד הבעלות בסימן תישאר בידי המשיבה. לביסוס טענתה, צירפה המבקשת לתשובתה תצהירים מטעם יונתן גרשטיין וחנניה צ'ולק. המבקשת כופרת בטענות אלה של המשיבים, ולטענתה הסימן עמי עוצב על ידי יונתן גרשטיין על פי הזמנתה של המבקשת אשר שילמה לו בעד עיצוב הסימן. בסעיף 19 לתצהירו מיום 10.6.07, הצהיר שלמה גור: "עולה מן המקובץ, כי השם עמ"י הומצא ע"י משיבה 1 בסמוך לתחילת פעילותה עבור המבקשת עוד בשנת 1987 - ובלא כל קשר למבקשת" בסעיף 3 לתצהירו מיום 6.6.07 הצהיר יגאל לוי (נספח ז לתשובת המשיבים): "אני הגעתי לעבוד בחברה במסגרת פרויישט עמ"י שאותו הפעילה החברה. פרוייקט עמי הוגדר בפני כפרוייקט שנועד לעזור לעמותתת "עזר מציון" כך שהפרוייקט שנקרא "עמ"י" היה יד עוזרת לעמותה ומנוף." באמור לעיל, יש לכאורה כדי להקים למבקשת זכות בעלות בסימן עמי מכוח הוראות סעיף 5 (1) (א) לחוק זכות יוצרים, 1911, הקובע: "שאם היה זה פיתוח, צלום או תמונה והקלישאה או העתקה מקורית אחרת הוזמנו ע"י אדם אחר והוכנו תמורת דבר ערך בהתאם לאותה הזמנה הרי, אם אין הסכם הקובע את ההיפך, יהא האיש שהזמין את הקלישאה או את ההעתקה המקורית האחרת הבעל הראשון של זכות היוצרים;" מעדותו של חנניה צ'ולק, עולה ששלמה גור היה מעורב בבחירת הסימן (ע' 4 לפרוטוקול מיום 13.6.07) ועל כן לא ניתן לשלול אפשרות שהסימן אכן עוצב על ידי המשיבה ו/או מי מעובדיה בעבור המבקשת. אולם, נוכח הוראות סעיף 5 (1) (א) לחוק זכות יוצרים. סיכויי המבקשת להכרעת המחלוקת בין בעלי הדין באשר לבעלות בזכויות בסימן עמ"י בהחלט טובים, זאת חרף עדותו של שלמה גור, לפיה נכרת הסכם בעל פה בדבר מתן זכות שימוש בסימן עמי (ע' 5 לפרוטוקול מיום 16.6.07). הטעיה הסימן של המשיבים (נספח א) דומה במרכיביו ובעיצובו לסימן עמי והמשיבים עושים בו שימוש לגיוס כספים למען מטרות הקרובות למטרותיה של המבקשת. אני סבור שקיים חשש רציני שהציבור יטעה לחשוב שהמתרימים העושים שימוש בסימן של המשיבים פועלים בשם המבקשת או קשורים אליה. שימוש במוניטין של המבקשת ג. ג. מתצהירו של יעקב צ'ולק, המצהיר מטעם המבקשת, עולה כי נציגה מטעם המשיבים הציגה בפניו של יעקב צ'ולק פרוספקט של המבקשת וניסתה לקדם את עניינם של המשיבים תוך הסתמכות על פעילותה של המבקשת (סעיף 3 לתצהיר יעקב צ'ולק מיום 28.5.07). המשיבים לא כפרו באמור לעיל. בכך עושים המשיבים שימוש לא הוגן במוניטין של המבקשת כדי להתחרות בפעילותה, ולכאורה אף מתעשרים שלא כדין על חשבון המבקשת. ד. ד. נוכח האמור עד כאן, נראה שלמבקשת סיכוי טוב לזכות בתביעתה בעילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. מאזן הנוחות ה. ה. המשיבים החלו בפעילותם לגיוס תרומות שלא עבור המבקשת רק לאחרונה ולא צפוי שייגרם לנזקקים למענם פועלים המשיבים ו/או למשיבים נזק משמעותי אם לא ישתמשו בסימן עמי אשר אף לגרסתם עוצב למען פעילותה של המבקשת. מנגד, המבקשת עושה בסימן עמי, שימוש מזה 20 שנה, וסביר להניח שגיוס תרומות למען מטרות הקרובות למטרות שלשמן פועלת המבקשת תוך שימוש בסימן עמי ו/או דומה לו על ידי המשיבים יפגע בהיקף גיוס התרומות של המבקשת. בנסיבות אלה נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש. מטעמים אלה החלטתי להיעתר לבקשה. הנני אוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בסימן הכולל את האותיות "עמי" על רקע מגן דוד ו/או בשם "עמי" ו/או בכל סימן הדומה לסימן האמור. כן, הנני אוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש במוניטין של המבקשת. הערבות הבנקאית בסך 50,000 ₪ שהופקדה על ידי המבקשת ביום 31.5.07 תישאר בתוקפה כעירבון. המשיבים, ביחד ולחוד, ישלמו למבקשת את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.שימוש בשםצוויםצו מניעה