הצעת חוק אחריות חברי מועצה

הצעת חוק אחריות חברי מועצה (תיקוני חקיקה) התש”ס-1999 במשך כהונתו, נדרש חבר מועצה לאשר הוצאות כספים ציבוריים במליוני שקלים. ברוב המקרים הצבעתו ואישורו של חבר מועצה להוצאות כספים ניתנים באופן אוטומטי, מכוח מחוייבותו כחבר קואליציה או מחוייבות אישית לראש העיר. ברוב המקרים אין בדיקה באם הוצאת כספים מסויימת הינה במסגרת התקציב המאושר או לא. הטלת אחריות אישית על חברי המועצה תוביל לנקיטת זהירות יתר של חברי המועצה בעת אישור הוצאות בלתי מתוכננות, ותסייע בשמירת תקציבן. הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלש-עשרה ומספרה ג'רמו, והכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/123. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בכסלו התש"ס - 22.11.99 1. בפקודת העיריות (נוסח חדש) , אחרי סעיף 122א, יבוא: "אחריות חבר מועצה 122ב (א) חבר מועצה חב כלפי העיריה, המועצה ותושבי העיר, חובת זהירות במילוי תפקידו כמשמעה בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), (להלן פקודת הנזיקין). (ב) חבר מועצה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, באמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לפעולות המובאות לאישורו או לפעולות הנעשות על ידו בתוקף תפקידו ולקבל כל מידע שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור." 2. בפקודת המועצות המקומיות - אחרי סעיף 10ב יבוא: "אחריות חבר מועצה 10ג (א) חבר מועצה חב כלפי המועצה ותושביה, חובת זהירות במילוי תפקידו כמשמעה בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין. (ב) חבר מועצה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, באמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לפעולות המובאות לאישורו או לפעולות הנעשות על ידו בתוקף תפקידו ולקבל כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור." הצעות חוקחברי מועצה