הצעת חוק אחריות רפואית על חיילים חולים

הצעת חוק שרות בטחון (תיקון - אחריות רפואית על חיילים חולים), התש”ס-1999 המצב החוקי הקיים מאפשר לשר הבטחון לשחרר באופן חד צדדי חייל שחלה תוך כדי שרותו הצבאי, ולהמנע מלתת לו טיפול רפואי במסגרת צבאית. הצעת חוק זו באה לתקן את העוול שנגרם לאותם חיילים אשר חלו, ולמרות זאת רואים בהמשך שרותם חובה מוסרית. כמו-כן באה ההצעה להסדיר בחוק את חובת הרשויות לתת טיפול רפואי למי שחלה תוך כדי שרותו בצה"ל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע עשרה, ומספרה פ/154. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בכסלו התש"ס - 29.11.99 1. בחוק שרות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 האמור בסעיף יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) שר הבטחון לא יפטור מחובת שרות סדיר, חייל אשר החל את שרותו, אך לקה בבריאותו במהלך השרות, אלא בהסכמתו של אותו חייל; לא נתן החייל הסכמתו לכך, ישתחרר החייל בתום התקופה הקצובה לו בחוק, וצבא הגנה לישראל ישא בעלות הטיפול הרפואי בו. הצעות חוקצבארפואהחיילים