הצעת חוק אחריות שוגר משלח

הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון - אחריות שוגר משלח), התשס”א-2000 על פי חוק שרותי הובלה, האחריות לעבירות הקשורות למטען שמוביל בעל רשיון ההובלה חלה על המוביל עצמו, זאת כאשר בפועל לעתים אין הוא יודע על העבירה, מאחר שאינו מודע לתכנו של המטען, או מאחר והא אנוס על ידי השוגר - משלח לפעול באופן בעייתי. מצב זה לא רק שמטיל אחריות על מי שלא אמור לשאת בה במלואה, אלא שהוא גם יוצר פרצה דרכה יכולים השוגרים - משלחים לפעול בניגוד להוראות החוק והתקנות בלי לשאת באחריות כלשהי, ולעתים גם בלי שלמובילים עצמם תהיה אפשרות לדעת על העבירה שהם מבצעים. על פי ההצעה, תוטל האחריות לסוג זה של עבירות גם על השוגר-משלח, אלא אם כן הוא הוכיח כי נקט אמצעים סבירים כדי למנוע אותה. עם קבלת ההצעה, תחזור האשמה לפתחו של מי שהוא שותף בה או נושא בה במלואה, ועל ידי כך גם תגדל ההרתעה, והסיכוי שיעברו העבירות על פי חוק זה, ואשר התיקון מתייחס אליהן יקטן. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 1. בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "רשיון מוביל" יבוא: "שוגר משלח" - בעל מטען, מזמין מטען, מעמיס מטען, מזמין ההובלה, מוסר המטען, אדם שיש לו שליטה על המטען לפני העמסתו, או האדם ששמו נקוב בשטר המטען כבעל המטען;" 2. בסעיף 18 לחוק, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "(7) לא הודיע למוביל כאמור בסעיף 19א." 3. אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא: "אחריות מזמין שירותי הובלה 19א. מזמין שירותי הובלה יודיע למוביל פרטים בקשר למשקלו וסוגו של המטען שהוא מבקש להוביל ואם הוא חומר מסוכן." 4. האמור בסעיף 20 לחוק העיקרי יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) הוגש כתב אישום לפי סעיף 19א נגד מזמין שירות הובלה יאשם המזמין בעבירה גם לפי סעיף קטן (א)." 5. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא: 20א. בעבירות תעבורה ובעבירות לפי כל דין, לרבות לפי חוק זה, הקשורות לעומס יתר, מטען חורג, חומרים מסוכנים והובלת טובין אסורים תחול אחריות גם על השוגר המשלח, זולת אם הוכיח כי העבירה נעברה בלא ידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים כדי למנוע את העבירה." הצעות חוקשירותי הובלה / שילוח מטענים