הצעת חוק איסור העסקת יועצים מטעמי ניגוד עניינים

הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור העסקת יועצים מטעמי ניגוד עניינים), התש”ס-2000 עפ"י פרסומים בכלי התקשורת, מקבל ראש הממשלה יעוץ שוטף בעניינים מדיניים שעל סדר היום מיועצים אמריקאיים, אשר נמנים במקביל עם צוות יועציו של נשיא ארצות הברית. מדובר בניגוד עניינים, הנובע מן האינטרס הסותר בין משאלתו של הנשיא קלינטון להגיע בכל מחיר להסדרים מהירים בין ישראל לבין סוריה והפלשתינים בטרם תסתיים כהונתו - לבין חובתם של הממשלה וראש הממשלה לעמוד על משמר האינטרסים הלאומיים החיוניים של ישראל, גם אם ניהול אחראי ונוקשה של המשא ומתן יחייב התמשכות הדיונים. ניתן להניח כי ראש הממשלה ישכיל להעדיף את האינטרס הישראלי על פני האינטרס של נשיא ארה"ב. עם זאת, מן הראוי שהכנסת תמנע בחוק את אפשרות היווצרותו של ניגוד עניינים כאמור, בגין העסקת יועצים בעלי מחוייבות לצרכיה של ממשלה זרה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 1. בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, אחרי סעיף 28 כט, יבוא: 28 ל. מפלגה לא תעסיק ולא תשכור את שירותיו ולא תממן, במישרין או בעקיפין, את שכרו של יועץ, תושב ישראל או תושב חוץ, לפרק זמן קצוב או לתקופה בלתי מוגבלת, אשר: (1) מועסק או מעניק שרותי יעוץ, במישרין או בעקיפין, למפלגה זרה או לגורם בעל עניין פוליטי בארץ אחרת; (2) הועסק או העניק שרותי יעוץ, במישרין או בעקיפין, למפלגה זרה או לגורם בעל עניין פוליטי בארץ אחרת, בארבע השנים שקדמו להתקשרות בינו ובין המפלגה בישראל; בסעיף זה - "יועץ" - לרבות תאגיד; "מפלגה" - לרבות "מועמד" כהגדרתו בסעיף 28א, וכן כל הממלא תפקיד במפלגה, בין אם הוא חבר בה ובין אם אינו חבר בה. הצעות חוקניגוד עניינים / אינטרסים