הצעת חוק איסור הפליה בשליחה לעבודה

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - איסור הפליה), התש”ס-2000 סעיף 42(א) לחוק שירות התעסוקה קובע את הכלל של איסור הפליה בשליחה לעבודה. סעיף קטן (ב) קובע את החריגים לאיסור ההפליה. החריגים הינם כאשר קיימת מניעות מלשלוח אדם לעבודה מסוימת בשל אופיו ומהותו של התפקיד או בשל ענינים של בטחון המדינה. בעניני בטחון המדינה אין פקידי שירות התעסוקה מוכשרים או מיומנים לבחון ולהחליט האם עובד פלוני כשיר לעבודה פלונית. מצב זה הוא בלתי נסבל וגורם להחטאת מטרת החוק ולאפליה בלתי מוצדקת. מוצע כי שר הבטחון המופקד על עניני בטחון המדינה או מי שמונה לכך על ידו, יבדוק כל מקרה בו מתעוררת השאלה, ואם אכן עניני בטחון המדינה מונעים מלשלוח את העובד לעבודה המסוימת ינתן על כך אישור בכתב לפקיד שירות התעסוקה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באייר התש"ס - 15.5.2000 תיקון סעיף 42 1. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959, בסעיף 42(ב) בסופו יבוא: " ובלבד שאישר זאת בכתב שר הבטחון או מי שמונה על ידו לענין זה במניעת שליחתו או קבלתו של אדם מטעמי בטחון המדינה." הצעות חוקהפליה / אפליה