הצעת חוק איסור חלוקת כרטיסים חינם

הצעת חוק איסור חלוקת כרטיסים ללא תמורה, התשס”א-2000 מנהלי מוסדות ציבור וגופים נתמכים מחלקים טובות הנאה לעצמם ולאנשי שלומם בצורת כרטיסי כניסה בחינם להצגות ולמופעים. מתן מתנות על חשבון משלם המיסים הינו נוהג נפסד ויש למנוע מעובדי ציבור שמונו לשמור על כספו ורכושו של הציבור מלנהוג כך. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 1. בחוק זה - "מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; "כרטיסים" - כרטיס המקנה זכות כניסה או השתתפות בפעילות המתנהלת במוסד ציבורי. 2. לא יחלק מוסד ציבור כרטיסים ללא תמורה לאדם או לגוף כלשהו. 3. שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקכרטיסים לאירוע