הצעת חוק איסור חנינה ברצח מטעמים פוליטיים

הצעת חוק איסור חנינה או קיצור תקופת מאסר לעבריינים שהורשעו ברצח נבחר ציבור ממניעים פוליטיים (תיקוני חקיקה), התשס”א-2000 תכלית ההצעה להבטיח כי לא תינתן חנינה ולא יקוצר מאסרו של עבריין שהורשע ברצח נבחר ציבור ופעל ממניע אידיאולוגי-פוליטי, זאת על אף הסמכויות המוקנות כיום בחוק ל נשיא המדינה ולרשויות אחרות. אין לאפשר למיעוט קיצוני המסרב להפנים את הערכים המשותפים לרובה המכריע של האוכלוסייה בישראל, לפעול באלימות לכפיית השקפותיו. לא נוכל לייתן הכשר לפועלה של קבוצה הרואה בשלטון החוק מכשול להשגת מטרותיה והמוכנה לפגוע בערך קדושת החיים כשיעמוד אדם בדרכה. הצעת החוק מהווה צעד נוסף בנסיון למנוע את השלטת דעת המיעוט ולחזק את התרבות הדמוקרטית בישראל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ב בחשון התשס"א - 20.11.2000 תיקון חוק יסוד נשיא המדינה 1. בחוק יסוד: נשיא המדינה, בסעיף 11(ב) בסופו יבוא "למעט אדם שהורשע ברצח נבחר ציבור ופעל ממניע פוליטי- אידיאולוגי". תיקון חוק העונשין 2. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, אחרי סעיף 300א יבוא: "איסור קיצור תקופת מאסר 300ב. הורשע אדם ברצח נבחר ציבור והתברר כי פעל ממניע פוליטי- אידיאולוגי, לא יופחת עונשו ולא תקוצר תקופת מאסרו. הצעות חוקמשפט פליליחנינהמאסררצח