הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול לקטין

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מכירת משקאות משכרים לקטין), התש”ס-1999 הצעת החוק הנ"ל מציעה שני תיקונים לסעיף הקיים: א) ביטול התנאי "לשם שתיה במקום" שפירושו שתאסר לחלוטין מכירת משקאות חריפים לקטינים, גם אם מדובר ברכישת שתיה חריפה שלא לשם שתיה במקום. ב) העונש על מכירה כזו יוגדל משישה חודשים לשנה אחת. תיקון זה מתחייב בשל ריבוי תופעות שכרות בקרב בני נוער אשר מקבל ביטוי, בין היתר, בקרב האוחזים בהגה. מטרת הצעת חוק זו להגדיל את המודעות לסכנה שבנהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב בני הנוער, על ידי איסור מכירת משקאות חריפים לקטינים באופן כללי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ס - 6.12.99 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1997, בסעיף 193א בסעיף קטן (ב) - (1) המילים "לשם שתיה במקום" - יימחקו; (2) במקום "מאסר ששה חודשים" יבוא "מאסר שנה". הצעות חוקקטיניםמשקאות משכרים / אלכוהול