הצעת חוק אישור מכון התקנים על מכשיר טכני לאכיפת חוק

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיוב באישור מכון התקנים), התשס”א-2000 החוק המוצע בא לקבוע הסדר ראוי וברור במקרה בו מוכנס לשימוש מכשיר טכני המיועד לאכיפת חוק וע"פ ממצאיו ניתן להרשיע בפלילים ( דוגמת אקדחי הלייזר) , וקובע כי יהיה חייב לקבל את אישור מכון התקנים ורק לאחר קבלת האישור תקום החזקה כי המכשיר מדייק. בכך יימנעו מקרים רבים בהם מורשעים אנשים בפלילים על סמך מכשירים שאמינותם מוטלת בספק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"א - 27.11.2000 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, אחרי סעיף 57ג יבוא: 57ד. מכשיר המיועד לאכיפת חוק ואשר ניתן על פי ממצאיו להרשיע בפלילים (בסעיף זה - המכשיר), יהא חייב, כתנאי לקבילותו, בקבלת אישור מכון התקנים הישראלי; הרוצה לכפור באמינות המכשיר, יגיש חוות דעת מקצועית המטילה ספק באמינותו." הצעות חוקמכון התקניםתקן (מכון התקנים)