הצעת חוק ביטול החלת המשפט על שטח - ברוב רגיל של חברי כנסת

הצעת חוק השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), (תיקון - ביטול משאל עם), התש”ס-2000 החוק הקיים נתקבל בכדי לשרת מטרה פוליטית ולהערים מכשולים בדרך להשגת שלום עם סוריה על בסיס נסיגה מלאה מ רמת הגולן. החוק הקיים פוגע ביכולתה של הכנסת כריבון לקבל הכרעות, דבר אשר מהווה פגיעה באחד מהיסודות החשובים של משטר דמוקרטי. הצעת חוק זו באה בכדי לשמור ולשמר היסודות הדמוקרטיים במדינה ולקדם את השלום, על מנת שהכנסת תמלא את חובותיה בפני הציבור. מוצע לקבוע כי ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל של ישראל על שטח תהא טעונה אישור של הכנסת ברוב רגיל ולא ברוב של חברי הכנסת. כמו כן מוצע לבטל את הסעיף העוסק במשאל עם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' באדר ב' התש"ס - 13.3.2000 בחוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמנהל), התשנ"ט-1999 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2, הסיפה המתחילה במילים "בהחלטה שתקבל" - תימחק. סעיף 3 לחוק העיקרי - בטל. הצעות חוקהחלת משפטחברי כנסתכנסת ישראל