הצעת חוק ביטול כפל קנס

הצעת חוק לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) (תיקון - ביטול כפל קנס), התש”ס-2000 המדיניות על פיה קנס יוכפל באם לא ישולם נכונה הייתה לימים בהם האינפלציה בישראל הרקיעה שחקים, והאלמנט ההרתעתי אשר בעבירת הקנס היה נפסד אילולא הוכפל הקנס בקצב מוגבר. בימים אלה כאשר ערך הכסף בישראל נשמר היטב, מאבדת הכפלת הקנסות את הרציונאל העומד מאחריה, שלא ישחק הקנס; הרציונאל היחידי הנותר, הוא זירוז העבריין לשלם את הקנס המוטל עליו, והרתעתו לבל יתחמק מתשלום הקנס. מובהר כי רוב רובן של עבירות הקנס הינם עבירות תנועה - נתונים סטטיסטים קובעים כי, אין קשר ישיר בין ההחמרה בחוק לבין מניעה של עבירות תנועה אלא אכיפה יעילה היא המפתח להורדה של כמות העבירות; אולם לעומת זאת באם יהא ידוע לכל בר בי רב - כי מדיניות הכפלת הקנס הינה מדיניות קשיחה וסבירה אשר מתנהלת בהגינות כלפי העבריין, תוגבר האפקטיביות של קביעת עבירות הקנס, וגביית הקנסות תוקל, שכן יתמעטו הבקשות המופנות לרשויות להוריד את כפלי הקנס. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, במקום סעיף 229(ב) יבוא: "(ב) לא שילם אדם את הקנס במועד, ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה תיווסף לקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף 67 לחוק העונשין התשל"ז-1977 וסעיף 69 לאותו חוק לא יחול." הצעות חוקכפל קנסקנס