הצעת חוק ביטול ניכויים מותרים בשכר

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - ביטול ניכויים מותרים), התש"ס- 1999 סעיף 25 (א) (3א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 מתיר לנכות משכרו של עובד תוספת לדמי חבר בארגון עובדים שמיועדת למימון פעילות מפלגתית, אלא אם הודיע העובד למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת. היתר זה, חושף את העובד ללחצים אפשריים. על רקע מפלגתי ופוליטי, לעיתים עובד חסר חושש מפני המעביד או ועד העובדים, נאלץ לחתום על הרשאה למימון פעילות מפלגתית, אף כי הדבר מנוגד לרצונו ולהשקפת עולמו. ביטול סעיף זה ימנע בעתיד שימוש פוליטי לצורך אחזקת משרה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בחשון התש"ס - 18.10.99 1. בחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 , בסעיף 25, בסעיף (א), פיסקה (3א) - תימחק. הצעות חוקניכויים ממשכורת