הצעת חוק ביטול סלילת כביש חוצה ישראל

הצעת חוק כביש חוצה ישראל (ביטולי חקיקה), התש”ס-2000 תכנון התחבורה בישראל צריך להיות מונחה על ידי מדיניות כוללת של תחבורה ושמוש בקרקע, על ידי השוואה שיטתית בין כביש לבין פתרונות תחבורה חלופיים, לא על ידי פרויקט מסויים בלבד. יש לקחת בחשבון במסגרת חישובי עלות ותועלת של הכביש גם את ההשפעות האקולוגיות, הבריאותיות והכלכליות שלו. בישראל של שנות ה-2000 יש לתת עדיפות לתחבורה הציבורית, המפגרת הן בהיקפה והן באיכותה - בראש ובראשונה יש לתת עדיפות להקמת רשת רכבות. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994, קובע כי בישראל ייסלל כביש שיחצה את המדינה מצפון לדרום. כביש זה, הנמצא בשלבים שונים של סלילה, הינו משולל כל הגיון אורבני ותכנוני. כאשר מציבים על כף המאזניים את הנימוקים שהביאו לקבלת החוק ב-1994, לעומת הנימוקים השוללים אותו, בנתונים של היום, אין ספק כי יש לבטל את החוק לאלתר ולהפסיק את ביצוע סלילת כביש חוצה ישראל. מטרתה של הצעת חוק זו היא לבטל את סלילת כביש, העשוי להביא לנזק רב יותר מן התועלת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 בחוק זה - "המקרקעין" - כל קרקע הנמצאת בתוואי הכביש שבחוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 ובחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, לרבות המחלפים וקטעי הדרכים המסומנים בתכנית כחלק מתוואי הכביש לכל אורכו המתוכנן, ואשר הושפעה מהליכים ופעולות שננקטו על פי חוקים האמורים. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 וחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן - החוקים) - בטלים. (א) כל החלטה והליך בנוגע למקרקעין יוקפאו מיום פרסום חוק זה. (ב) לא תבוצע כל פעולה מהפעולות המותרות או המתחייבות מהחוקים, לרבות רכישת קרקעות, תפיסת חזקה בקרקעות והפקעת קרקעות; ועדה מיוחדת שיקים שר התשתיות הלאומיות תקבע את יעודם של קרקעות אשר נרכשו או נתפסו על פי החוקים. (ג) יבוטל זכיון אשר הוענק על פי החוקים; המדינה תפצה את בעל הזכיון על נזקיו עקב ביטול הזכיון. (ד) יבוטלו חוזים שנחתמו על פי החוקים; המדינה תפצה כל גורם פרטי על נזקיו עקב ביטול חוזה עימו. 4. (א) תוקם ועדה לעניני פיצוי לפי חוק זה (להלן - ועדת הפיצוי); ועדת הפיצוי תהא בת חמישה חברים אשר ימונו כדלקמן - (1) יושב ראש ועדת הפיצוי יהיה שופט בית משפט מחוזי, והוא ימונה על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון; (2) שני נציגים ימונו על ידי שר האוצר בהסכמת שר התחבורה; (3) נציג אחד ימונה על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שיהיה בעל השכלה משפטית בתחום המקרקעין; (4) נציג אחד ימונה על ידי לשכת רואי החשבון. (ב) כל נפגע מפעולות שננקטו לפי סעיף 3, רשאי להגיש תביעה לועדת הפיצוי תוך 30 ימים מיום מתן ההודעה על ביטול החוזה עימו. (ג) ועדת הפיצוי תדון בכל תביעה לפי סעיף קטן (ב) ותמסור לתובע את החלטתה המנומקת תוך 12 חודשים מיום הגשת התביעה. (ד) ועדת הפיצוי לא תהא כפופה לדיני הראיות הנוהגים בבית משפט; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי הדין בדיוני הועדה. (ה) על החלטת ועדת הפיצוי ניתן לערער לבית המשפט המחוזי. 5. תחילתו של חוק זה 30 יום מיום פירסומו. הצעות חוקכביש