הצעת חוק שירות המדינה - ביטול עבירת משמעת לאחר עשייתה

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - ביטול עבירה לאחר עשייתה), התש”ס-2000 תיקון החוק בא לתקן עיוות קיים בחוק בנוגע לביצוע עבירות משמעת. בעוד שאדם אשר עבר עבירה פלילית ובמידה ושונה החוק לאחר ביצוע העבירה או בזמן הדיון בבית המשפט על אותה עבירה או אפילו אחרי שנשפט, מבוטל האישום או גזר הדין שנקבע. ואילו בעבירות משמעת בשירות המדינה אשר לכל הדעות מהוות עבירה פחותה, אין מבטלים את האישום או העונש של מי שביצע עבירה זו. מוצע להשוות את המצב בנוגע לעבירות משמעת לזה הקיים בעבירות פליליות ולקבוע כי אם בוטלה עבירה או שונה חיקוק לאחר ביצוע עבירת המשמעת, יופסקו ההליכים ותתבטל נפקותם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 1. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, אחרי סעיף 61ג יבוא: 61ד. נעברה עבירת משמעת ובוטל בחיקוק האיסור עליה-תתבטל האחריות לעשייתה; ההליכים שהוחל בהם - יופסקו; ניתנה החלטה - יופסק ביצועה ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות הנובעות מן העבירה. 61ה. (א) נעברה עבירת משמעת ובטרם ניתנה החלטה לגביה חל שינוי בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לאמצעי המשמעת שנקבעו לה, יחול על העניין החיקוק המקל עם העושה; "אחריות לה"-לרבות תחולת סייגים לאחריות למעשה. (ב) הורשע אדם בעבירת משמעת ולאחר מכן נקבע לאותה עבירה בחיקוק אמצעי משמעת, שלפי מידתו או סוגו הוא קל מזה שהוטל עליו - יהיה עונשו אמצעי המשמעת המרבי שנקבע בחיקוק, כאילו הוטל מלכתחילה." הצעות חוקשירות המדינהעבירות משמעת