הצעת חוק ביטול עבירת העלבת עובד ציבור

הצעת חוק העונשין (תיקון - ביטול עבירת העלבת עובד ציבור), התש”ס-2000 חוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע עונשי מאסר על הפרעה לעובדי ציבור במילוי תפקידם; האיסורים הללו מגינים על עובדי ציבור במידה הראוייה; סעיף 288 לחוק העונשין ניתן לפרשנות רחבה מידי - הוא אוסר על העלבה בכל דרך שהיא ומטיל עונש מאסר של שישה חודשים. לא ראוי שבמדינה דמוקרטית הרואה בחופש הביטוי ערך חשוב ועליון ניתן יהיה להגביל חירויות יסוד כאמור על ידי איסור פלילי שכזה. מוצע לבטל את סעיף 288, כך שלא יהיה ניתן להגיש כתב אישום כל העלבה, שאין לה השלכה לעניין היכולת למלא תפקיד ציבורי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 288 - בטל. עובדי ציבורהעלבת עובד ציבור / שוטרהצעות חוק