הצעת חוק ביטול רישום לאום בתעודת זהות

הצעת חוק לתיקון חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - ביטול רישום לאום), התש”ס-2000 בתעודת הזהות של אזרחי ישראל מופיע סעיף הלאום. לאזרחי ישראל היהודים נכתב בסעיף זה שהם בני הלאום היהודי, לערבים - שהם בני הלאום הערבי ולדרוזים - שהם בני הלאום הדרוזי. בישראל חיים כיום אזרחים רבים, שאין להם לאום רשום או שהלאום הרשום זר להם לחלוטין. אנשים אלה חיים בישראל, מקימים משפחות ומולידים ילדים. ילדיהם, אף הם ישראלים לכל דבר וחסרי כל זיקה לארץ אחרת. לאנשים אלה, לרבות עולים חדשים נכתבים רישומים שונים כמו "רוסי", "צרפתי", "לא רשום", ולעתים המשבצת נותרת ריקה. רישום מהסוג הזה אינו משקף את המציאות, ואף גורם לפגיעה מעליבה, מיותרת ומזיקה בתחושת ההזדהות שלהם עם המדינה היחידה שהם אזרחיה. מעצם מהותו סעיף הלאום הוא בסיס לאפליה ויש בו משום יצירת קטגוריות של אזרחים סוג א' וסוג ב'. אין כמעט מקום לספק שהרישום בסעיף הלאום לא היה עומד במבחן חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אולם מכיוון שקיומו של הסעיף מעוגן בחוק מרשם האוכלוסין שנחקק קודם לחוק היסוד, אין הוא ניתן לביטול ע"י בג"צ אלא רק בחקיקה של הכנסת. בית המשפט העליון בהרכב מורחב של תשעה שופטים שדן בפרשת "שליט" המפורסמת כבר הביע דעתו כי רישום הלאום במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות אינו עולה בקנה אחד עם מושכלות ראשונים של דמוקרטיה שוויון וכבוד האדם והמליץ על ביטול הרישום אך דבר לא נעשה מאז. הצעת חוק זו באה לתקן את המצב הלא ראוי והיא עדיפה בעיני המציע על הצעת החוק מספר פ/1381 בעניין רישום הלאום , ואם תתקבל הצעת חוק זו לא תוגש הצעת החוק האמורה לעיל. הצעה זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1560; הצעה דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15, ומספרה פ/372 והוסרה מסדר היום. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' באדר ב' התש"ס - 13.3.2000 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 בסעיף 2 (א) , פסקה (5) - תימחק. הצעות חוקמסמכיםמשרד הפניםרישום לאוםתעודת זהות