הצעת חוק לתיקון דבר המלך במועצה - ביטול תקנות ההגנה

הצעת חוק לתיקון דבר המלך במועצה על ארץ ישראל (הגנה) (תיקון - ביטול תקנות ההגנה), התשס”א-2000 כיום בפרוס אלף חדש הגיעה השעה שמדינת ישראל תתנער ותבטל את תקנות הגנה שעת חירום שהן ירושה מנדטורית הפוגעות בזכויות וחירויות האדם והאזרח בצורה גסה. לפיכך, מוצע למחוק את התקנות האמורות מספר החוקים של מדינת ישראל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"א - 27.11.2000 מחיקת סעיף 6 1. בדבר המלך במועצה על ארץ ישראל (הגנה), 1937 סעיף 6 - ימחק. הצעות חוקדבר המלך במועצתו