הצעת חוק בניה במשכן הכנסת

הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון - הסדרת בינוי), התש”ס-2000 הצעת החוק נועדה להסמיך את ועדת הכנסת לטפל באישורי תוכניות של בניה ופיתוח הנדרשים בכנסת, בין בעצמה ובין באמצעות ועדת משנה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בסיון התש"ס - 5.6.2000 1. בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968, אחרי סעיף 16 יבוא: "פרק ג' 2: הסדרת בינוי 16ז. בפרק זה - "מוסד תכנון" - כהגדרתו בחוק התכנון והבניה; "חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. 16ח. (א) בתחום רחבת הכנסת תשמש ועדת הכנסת כמוסד תכנון, וכל התפקידים והסמכויות המוקנים למוסד תכנון לפי חוק התכנון והבניה יהיו נתונים לה ובכלל זה אישור תכניות ומתן היתרי בניה. (ב) ועדת הכנסת רשאית למנות, לצורך ביצוע תפקידיה כמוסד תכנון, ועדות משנה, והיא רשאית להאציל להן מסמכויותיה כולן או חלקן, או לעניין מסויים." הצעות חוקבניהכנסת ישראל