הצעת חוק גניבת כוורות דבורים

הצעת חוק העונשין (תיקון - גניבת כוורות דבורים), התש”ס-2000 חוק העונשין, התשל"ז-1977 בסעיף 397א הנוכחי, קובע כי: " הגונב בקר או מקנה, דינו - מאסר ארבע שנים." בשל מכת גניבת כוורות הדבורים ההולכת ופושה ברחבי הארץ, ופוגעת בצורה אנושה בחקלאות בכלל ובמגדלי הדבורים בפרט, מוצע לעגן בחקיקה ראשית גם את עונשו של מי שגונב כוורות דבורים, ולקבוע אותו על ארבע שנים, בדומה למי שגנב בקר או מקנה, שכן קיים דמיון רב בין בקר ומקנה הרועה בשדות ובמכלאות, לכוורות הדבורים אשר מונחות במקומות דומים, ללא השגחה צמודה; החמרת דין גנב הכוורות משלוש שנים לארבע שנים, תצרף את העבירה למשפחת העבירות מסוג פשע, ובכך תביא לידי ביטוי את עמדת המדינה באשר למכת גניבת הכוורות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000 1. בחוק העונשין התשל"ז-1977, במקום סעיף 397א יבוא: 397א. הגונב בקר, מקנה או כוורת, דינו - מאסר ארבע שנים; לענין סעיף זה- "כוורת" - ארגז, תבנית, כלי-קיבול וכל מבנה אחר שמשתמשים בו לגידול דבורים." הצעות חוקגניבה