הצעת חוק דיור ציבורי לעולים חדשים

הצעת חוק דיור ציבורי לעולים, התשס”א-2000 היום חיים בישראל כ - 55 אלף עולים הממתינים לפתרונות דיור. מטרתה של הצעת החוק היא לעגן בחקיקה את מתן פתרונות הדיור לנזקקים לדיור מטעם המדינה. מוצע, כי הממשלה תספק מדי שנה מספר פתרונות דיור המהווה כ - 25% מכלל אוכלוסיית הממתינים לכך. שני שלישים מהפתרונות צריכים להינתן באזורים בהם ריכוז העולים מהווה כ - 10% או יותר מכלל האוכלוסייה באותו היישוב. כמו כן, מוצע לעגן בחקיקה הראשית את משך תקופת השכירות בדיור הציבורי שתהיה מעתה 10 שנים עם אפשרות להארכה ל - 5 שנים נוספות (לעומת התקופה של 5 שנים עם אופציה לעוד 5 שנים כפי שמקובל היום). בנוסף לכך, מתן פתרונות הדיור ייעשה באזורים בהם יש ריכוז גבוה של נזקקים תוך התייחסות לנושא זה בתוכניות המתאר המקומיות, אשר תקחנה בחשבון את צרכיה של האוכלוסייה המקומית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 פרק א' - הגדרות 1. בחוק זה - "אזור ביקוש" - ישוב בו אוכלוסיית העולים הינה 10% או יותר מכלל אוכלוסיית הישוב, וזאת בהתבסס על רישומי הרשות המקומית לגבי אותו יישוב; "בקשה" - בקשה המופנית לועדת הזכאות להיכלל ברשימת הזכאים על פי חוק זה ולקבל תעודת זכאות של המשרד לקליטת העלייה; "דיור ציבורי" - מגורים של זכאי המשרד לקליטת העלייה בדירות ציבוריות; "דירה ציבורית" - דירה המקיימת תנאים אלה: (1) דירה שמשרד הבינוי והשיכון או המשרד לקליטת העלייה ייעד אותה לצורך דיור ציבורי או המשמשת לצורך דיור ציבורי; (2) דירה שהיא בבעלות או בחכירה לדורות של המדינה או של חברה לדיור ציבורי; "הועדה" - ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת; "ועדת הזכאות" - ועדה שתוקם על ידי השר על פי הוראות חוק זה, אשר תבחן באם אדם פלוני הינו זכאי על פי חוק זה, תנהל את רשימת הזכאים, ותדון בבקשות נוספות הכל על פי הוראות חוק זה; "זכאי" - מי שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא תושב ישראל חסר דירה, הנמנה עם אחת הקבוצות המפורטת בסעיף 6 לחוק זה, בידו תעודת עולה לפי חוק השבות ותאריך עלייתו הוא ביום ל' באב התשמ"ט (31 באוגוסט 1989) או בתאריך מאוחר יותר; (2) רשום ברשימת הזכאים לאחר שהגיש בקשה ובקשתו נתקבלה; (3) מחזיק בתעודת זכאות של המשרד לקליטת העלייה; (4) לא ניתן לו פתרון דיור במסגרת הדיור הציבורי או פתרון דיור ציבורי אחר; (5) הוא אינו זכאי משרד הבינוי והשיכון, לרבות זכאי לקבלת סיוע בשכר דירה לפי כללי משרד הבינוי והשיכון; "חברה לדיור ציבורי" - המדינה או מי מטעמה, חברה ממשלתית, חברה עירונית, או חברה בשליטה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל או של המגבית המאוחדת לישראל, או חברת בת של כל אחת מאלה, המנהלת דירות ציבוריות; "חסר דירה" - יחיד או משפחה שאין ולא היו ליחיד או למי מבני המשפחה לאחר ח' בסיון התשל"א (1 ביוני 1971) בנפרד או במשותף עם אחר זכויות בעלות או חכירה כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי); "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "משפחה" - יחיד ובן זוגו וילדיהם עד גיל 18, או יחיד וילדיו עד גיל 18 וכן הורי היחיד או הורי בן זוגו, אשר כלכלתם עליהם, המתגוררים עמם; "עולה" - תושב ישראל שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (להלן - חוק השבות) ומרכז חייו בישראל; "פתרונות דיור ציבורי" - בנייה או רכישה או העמדה בדרך אחרת של דירות ציבוריות; "רשימה" או "רשימת הזכאים" - רשימה אשר תיערך ותנוהל על ידי ועדת הזכאות על פי הוראות חוק זה והכללים שיקבעו על פיו, אשר תכלול את שמות הזכאים הממתינים או אשר ימתינו במועד כלשהו לפתרון דיור במסגרת הדיור הציבורי; "השר" - השר לקליטת העלייה. פרק ב' - ועדת הזכאות 2. (א) השר ימנה לא יאוחר מתום 30 יום מיום פרסומו של חוק זה את ועדת הזכאות ובה שישה חברים. (ב) אלה חברי ועדת הזכאות: (1) נציג המשרד לקליטת העלייה, אשר ישמש כיושב ראש וועדת הזכאות שימנה השר; (2) נציג משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון; (3) נציג משרד העבודה והרווחה שימנה שר העבודה והרווחה; (4) נציג משרד הבריאות שימנה שר הבריאות; (5) נציג הביטוח הלאומי שימנה שר העבודה והרווחה; (6) רופא שימנה שר הבריאות. 3. ועדת הזכאות, באישור השר, תקבע כללים אשר יפורסמו ברשומות; הכללים יקבעו בין היתר את אופן הגשת הבקשה, קביעת הזכאות לפי חוק זה, ואופן ניהול רשימת הזכאים, אופן הפנית זכאים לקבלת פתרונות דיור במסגרת הדיור הציבורי. 4. (א) ועדת הזכאות תתכנס לפי הצורך, ובלבד שתתכנס לפחות מדי חודש. (ב) וועדת הזכאות תקבע את סדרי עבודתה, לרבות אופן קבלת ההחלטות; היו הקולות שקולים - תכריע דעתו של יושב ראש הועדה. 5. (א) ועדת הזכאות תבחן כל בקשה ותיתן בה החלטה לעניין הזכאות המבוקשת בה. (ב) ועדת הזכאות תנהל את רשימת הזכאים לפי הכללים שיקבעו כאמור בסעיף 3. (ג) ועדת הזכאות תפנה זכאים לחברות לדיור ציבורי לצורך קבלת פתרונות דיור במסגרת הדיור הציבורי, לפי הכללים שיקבעו כאמור בסעיף 3. פרק ג' - הדיור הציבורי 6. עולים אלה זכאים להגיש בקשה: (1) קשיש בודד- אישה מגיל 60, גבר מגיל 65; (2) זוג קשישים - כל אחד מבני הזוג מוגדר כקשיש; (3) משפחות חד-הוריות כמשמעותן בחוק משפחות הוריות, התשנ"ב-1992; (4) משפחה הכוללת נכה בנכות תפקודית קבועה של 75% או הגבוהה ממנה; (5) משפחה ובה 5 ילדים או יותר; (6) משפחה שכולה; (7) משפחות הרוגי מלכות; (8) אסירי ציון; (9) חסידי אומות העולם. 7. מגיש בקשה על פי חוק זה, אשר בקשתו לא נתקבלה והוא לא נרשם ברשימת הזכאים, רשאי לערער על החלטת ועדת הזכאות, בפני השר או בפני מי שימונה על ידו, והחלטתו של השר או של מי שימונה על ידו, תהא סופית. 8. אדם אשר יוכר כזכאי על פי חוק זה, ינפיק לו המשרד לקליטת העלייה תעודת זכאות. 9. (א) הממשלה תקצה בתקציב המדינה בכל שנת הכספים תקציב מיוחד לצורך פתרונות דיור ציבורי, בהיקף אשר יאפשר מציאת פתרון דיור במסגרת הדיור הציבורי לפחות ל - 25% מכלל הזכאים כפי שאלה הופיעו ברשימת הזכאים ביום הראשון לחודש יולי של כל שנה קודמת לשנת הכספים לגביה נערך התקציב. (ב) הממשלה תקצה בתקציב המדינה בכל שנת כספים תקציב מיוחד לצורך מתן סיוע בשכר דירה לזכאים, באופן שיאפשר סיוע בשכר דירה לכל אותם זכאים אשר לא נמצא להם פתרון דיור במסגרת הדיור הציבורי כאמור בסעיף קטן (א). (ג) שני שלישים מפתרונות הדיור הציבורי בכל שנת תקציב יינתנו באזורי הביקוש. 10. הדיור הציבורי אשר יועמד לזכאים יאפשר להם מגורים למשך 10 שנים ממועד העמדת הדירה הציבורית לשימושם; השר, בתיאום עם ועדת הזכאות, יקבע כללים אשר יסדירו הארכת תקופת המגורים האמורה לתקופה נוספת שלא תפחת מחמש שנים נוספות. פרק ד' - סיוע בשכר דירה לזכאים 11. זכאי אשר טרם נמצא עבורו פתרון דיור ציבורי לפי חוק זה יהיה רשאי להגיש לשר או למי שימונה על ידו, בקשה לקבלת סיוע בשכר דירה מטעם המדינה. 12. הסיוע בשכר דירה מטעם המדינה כאמור בסעיף 11 יינתן כמפורט להלן: (א) השר, באישור הוועדה, יקבע כללים לעניין הגשת בקשה לסיוע בשכר הדירה והטיפול בה שיכללו, בין היתר את מדרגות הסיוע בשכר דירה לזכאים והקריטריונים לגובה הסיוע בשכר הדירה שיינתן לזכאים; בקביעת הכללים יילקחו בחשבון, בין היתר מיקום הדירה, גודלה, הרכב המשפחה הזכאית והכנסתה. (ב) גובה סכום ההשתתפות של זכאי, אשר בקשתו לסיוע בתשלום שכר הדירה תתקבל, לא יעלה על הסכום אשר היה משלם, לו היה מתגורר במסגרת הדיור הציבורי; (ג) סכומי מדרגות הסיוע בשכר הדירה שייקבעו בכללים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל יתואמו בהתאם לעליית המדד ב - 16 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עלית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, והשווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 ₪; בסעיף זה - "המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד הבסיסי" - לעניין תיאום הסכומים הנקובים במדרגות שייקבעו בכללים כאמור - המדד הידוע ביום פרסום הכללים כאמור. פרק ה' - הוראות שונות 13. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בסעיף 63 (1) בסופו יבוא: "(ט) (1) שטחי קרקע לבניית דירות ציבוריות בהתאם להתפלגות האוכלוסייה הנזקקת בתחום מרחב התכנון המקומי. (2) לא תאושר תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת ללא קביעת ייעודי קרקע למטרות האמורות בפסקה זו, אלא לאחר התייעצות עם השר." 14. (א) אדם הרשום עובר לפרסום הכללים לניהול הרשימה על פי חוק זה, ברשימות המשרד לקליטת העלייה לקבלת פתרונות דיור, וטרם נמצא עבורו פתרון דיור, יראו אותו כזכאי על פי חוק זה. (ב) אדם אשר עובר לתחילתו של חוק זה הגיש בקשה למשרד לקליטת עלייה לקבלת פתרון דיור, יראו את בקשתו כאילו הוגשה לועדת הזכאות וועדת הזכאות היא שתדון בבקשתו. (ג) מי שביום פרסומו של חוק זה מתגורר כדין במסגרת הדיור הציבורי, יהיה רשאי להגיש לוועדת הזכאות בקשה להארכת תקופת מגוריו על פי הכללים שיפורסמו כאמור בסעיף 10. 15. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 16. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקדייר מוגן (הגנת הדייר)עולים חדשים