הצעת חוק הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

הצעת חוק הבזק (תיקון - היוועצות בהארכת זכיון), התש”ס-2000 בבסיס ההצעה מונחת ההכרה בהיות זכויות השידור בכבלים משאב לאומי; אשר שוויו הכלכלי מוערך במיליארדי דולרים והמניב תשואה רבה לבעליו. הענקת הזיכיון נעשית בהעדר יכולת אמיתית לאמוד את שוויו העתידי של הנכס עקב התפתחות לכיוון הספקת שירותי האינטרנט והטלפוניה, ובהיותו נכס ציבורי מן הראוי לבצעה באופן העולה בקנה אחד עם טובת הציבור. מטרות ההצעה הנוכחית להבטיח כי לצד העברת תמורה ראויה לקופת המדינה ממסירת הזיכיונות ניצור הזדמנות הוגנת למתחרים השונים בשוק חופשי הפתוח לתחרות. מאחר ותוקף הזיכיון הנוכחי עומד לפוג בין השנים 2002-2005, עלינו להבטיח כי ההחלטה באשר לעצם הארכת הזיכיון ולתנאיו תיעשה תוך קיומה של חובת היוועצות בין הרשות המבצעת לבין נבחרי הציבור, ולא בידי גוף אחד, כפי שנהוג היום. שיתוף ועדת הכלכלה בהליך יבטיח קיומו של הליך מסודר העולה בקנה אחד עם כללי מנהל תקין ושקיפות, ויבטיח כי יבואו לידי ביטוי הן עמדת הרשות והן עמדתו של הציבור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס- 10.1.2000 1. בחוק הבזק, התשמ"ב-1982, בסעיף 6נא, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת". הצעות חוקזכויות שידורזיכיוןטלויזיה