הצעת חוק הגבלות על משגיח כשרות

הצעת חוק הגבלות על המוסמך לתת תעודת הכשר (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 במצב החוקי הנוכחי משגיחי כשרות רבים, הנשלחים לבצע עבודתם על ידי משרד הדתות, מקבלים משכורתם ותנאיהם מהגופים עליהם נשלחו להשגיח. מצב זה פותח פתח לניגוד עניינים ואף גרם לאחרונה למקרי שחיתות ולהטעיית הציבור, המבקש לרכוש מוצרי מזון כשרים. תכלית ההצעה להחיל פיקוח על תחום זה של מתן תעודות על כשרות של מזון, כשם שנעשה בתחומים רבים אחרים שמתוקף ענייניהם מן הראוי שיעמדו תחת עין הציבור (פיקוח רפואי, וטרינרי, חינוכי וכו'), הן כשהמדובר בגופים ציבוריים והן בפרטיים אשר דרוש להכפיפם לפיקוח מטעם המדינה. ביצוע החוק יחייב התקנת תקנים למשגיחי כשרות מטעם משרד הדתות. תקנים אלו ימומנו על ידי היטל, ומשרד הדתות יעביר את התשלומים המשולמים למתן ההכשרים לא לרשויות הנוכחיות, אלא, דרך מוסד הפיקוח שייקבע במשרד, ישירות למשגיחי הכשרות. הצעה ברוח זו הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/2691. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס - 10.1.2000 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983 , (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2) - (1) בסעיף קטן (א), בפסקה (1), אחרי "שהיא הסמיכה לכך" יבוא "ובלבד שיהיה עובד המקבל משכורתו ממשרד הדתות"; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) כל המוסמך לתת תעודת הכשר לפי סעיף זה, לא יקבל כל שכר, מתנה או טובת הנאה אחרת, מכל גורם שהוא, עקב נסיבות הקשורות במתן ההכשר, בנוסף על משכורתו; העובר על הוראה זו - דינו מאסר ששה חודשים". 2. בחוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994 - (1) בסעיף 1 בהגדרה "תעודת הכשר", המילים "או מי שהיא הסמיכה לעניין זה" - יימחקו; (2) אחרי סעיף 2 יבוא: 2א. תעודת ההכשר, לרבות כל ההליכים, הבדיקות והאישורים הנדרשים קודם לנתינתה, יבוצעו אך ורק על ידי עובד המקבל משכורתו ממשרד הדתות. (ב) כל עובד כאמור בסעיף זה, לא יקבל כל שכר, מתנה או טובת הנאה אחרת, מכל גורם שהוא, בקשר לפעולותיה האמורות בנוסף למשכורתו; העובר על הוראה זו - דינו מאסר ששה חודשים." הצעות חוקכשרות