הצעת חוק הגבלת דמי שכירות

הצעת חוק הגבלת דמי שכירות בדירות מגורים, התש”ס-1999 העליות האחרונות במדד נבעו בעיקרן בגלל העליה במחירי הדיור. בעלי דירות מעלים את דמי השכירות ללא כל פרופורציה. זוגות צעירים ועולים חדשים הנמצאים למעלה משנה בארץ ואינם מקבלים יותר שכר דירה מהסוכנות נזרקים לרחוב, מחוסר יכולת לעמוד בתשלומים הגבוהים. הצעת חוק זו באה להסדיר את מחירי הדירות השכורות ולהגן על הזוגות הצעירים והעולים מפני העלאות מחירים בלתי סבירות. גובה דמי השירות ייקבע יחסית לגובה הארנונה המשולמת באותו אזור מגורים ואסור יהיה להעלותו מעבר לעליה בארנונה. לפי חוק זה, העלאה שלא בהתאם לחוק תיחשב עבירה וינקט נגדה עונש כנקבע בחוק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השתים-עשרה, השלוש-עשרה והארבע עשרה, ומספרן תתתק"ד, קצ"ה, פ/102. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התש"ס - 8.11.99 1. בחוק זה - "דירה" - מושכר, שלפי תנאי השירות משמש למגורים, ואשר חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (להלן - חוק הגנת הדייר), אינו חל עליו. 2. גובה דמי השכירות של דירה יהיה יחסי לגובה הארנונה המשתלמת בשל אותה דירה; את היחס בין שני הסכומים יקבע שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 3. הועלו דמי השכירות של דירה למעלה מדמי השירות שלפי חוק זה, יראו אותם כמחיר מופקע לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 ויחולו הוראות סעיף 43 לחוק הגנת הדייר. 4. תוקפו של חוק זה יהיה למשך חמש שנים מיום תחילתו. הצעות חוקשכירותדמי שכירות