הצעת חוק הגבלת זכויות חולי נפש

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - דיווח על הגבלת זכויות), התשס”א-2000 סעיף 35 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, שענינו זכויות החולה, מסמיך מנהל רפואי של בית חולים להגביל זכויות שונות "במידה שהדבר דרוש מטעמים רפואיים". למרבה הצער, מתרחשים מקרים בהם מנהלים רפואיים מנצלים את סמכותם המוחלטת להורות על שלילת זכויות בתואנה של "טעמים רפואיים". מוצע לקבוע הוראה, לפיה יחוייב מנהל רפואי אשר הגביל את זכויותיו של חולה לדווח על כך הן למשרד הבריאות והן לאחראי לזכויות המטופל, הממונה מכוח חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. כמו כן מוצע כי דיווח כאמור יבוצע לא יאוחר מ-48 שעות מעת הגבלת הזכויות, על מנת שלא יתברר בדיעבד כי זכויות הוגבלו לאורך זמן שלא כדין. פיקוח משולב של משרד הבריאות ושל גורם האמון על זכויות מטופלים יביא לשירוש התופעה בה גורמים מקצועיים מנצלים את חולשתם של חולי הנפש להגבלת זכויותיהם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 תיקון סעיף 35 1. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, בסעיף 35, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה1) הגביל מנהל אחת או יותר מזכויותיו של חולה כאמור בסעיף קטן (ה), ידווח על כך בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-48 שעות מעת ההגבלה, לשני אלה - (1) שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין זה; (2) האחראי לזכויות המטופל, כאמור בסעיף 25 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996." הצעות חוקהתחום הנפשיחולי נפש