הצעת חוק הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות

הצעת חוק הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 חברות ממשלתיות נהנות מכספי ציבור בצורה ישירה או עקיפה. בנוסף, מעצם היותן של החברות "ממשלתיות", מטילה החברה את החובה הציבורית והמוסרית לנהוג לפי נורמות ציבוריות נאותות, לרבות גובה שכר סביר. עם זאת, לעיתים רמות השכר בגופים ציבוריים מעין אלו, הינה גבוהה ביותר. כך נוצר מצב בלתי סביר, לפיו כספי הציבור מחולקים בנדיבות באמצעות צינור החברות הממשלתיות בעוד שאוכלוסיות אחרות ונושאים רבים משוועים לסיוע ולטיפול אשר לא ניתן בהעדר תקציב ציבורי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באב התש"ס - 2.8.2000 1. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אחרי סעיף 50 יבוא: "פרק ו'1: הגבלת שכר עובדי החברה 50א. (א) השכר המירבי של עובד החברה לא יעלה על סכום שהוא פי חמישה מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אלא על פי צו שנתן שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; שר האוצר יפרסם ברשומות סמוך לפני 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו-2 באוקטובר בכל שנה הודעה בדבר הסכום האמור. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד חברה שמקום עבודתו הזמני או הקבוע אינו בישראל, ייקבע שכרו בהתאם ליוקר המחיה במדינה שבה הוא עובד; טבלאות שכר המותאמות ליוקר המחיה כאמור טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת. (ג) עובד חברה לא יעבוד עבודה נוספת בשכר, אלא באישור המעביד, ולא יהיה תוקף לאישור כאמור אלא לגבי עבודה נוספת אחת בשכר." 2. בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אחרי סעיף 18 יבוא: 18א. שכר עבודה בחברה ממשלתית ששולם בניגוד להוראות סעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 - לא יותר בניכוי." הצעות חוקדיני חברותחברה ממשלתית