הצעת חוק הגבלת תמיכה במוסד ציבורי

הצעת חוק להגבלת התמיכה במוסד ציבורי (תיקוני חקיקה), התשס”א-2000 המדינה תומכת במוסדות ציבור רבים - בדרך של תמיכה ישירה - על ידי הקצבות כספים ישירות מטעם משרדי הממשלה למוסדות ציבור - ובדרך עקיפה, על ידי הקלות מס הניתנות למי שתורם למוסדות ציבור. לא מעט מוסדות ציבור המקבלים תמיכה ישירה או עקיפה מטעם המדינה, משלמים משכורות הגבוהות בהרבה מהשכר הממוצע במשק. על פי הצעת החוק, מוסד ציבורי שישלם לחמשת בכיריו יותר מפי 4 מהמשכורת הממוצעת במשק, לא יהיה זכאי לקבל תרומה הנהנית מהקלות מס, כאמור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בנוסף, מוסד ציבור כאמור, הנהנה מתמיכה ישירה בשיעור העולה על 25 אחוז מתקציבה השוטף, יחולו עליו הוראות חוק חובת מכרזים והוראות התקשי"ר, שיבטיחו את ניהולו התקין, על פי הכללים החלים על מוסדות ממלכתיים. הצעה זו נועדה להבטיח כי כל מוסד ציבורי המעונין לקבל תמיכה מטעם המדינה, בין אם תמיכה ישירה ובין אם תמיכה עקיפה, ינהיגו כללים מחמירים בכל בקשור לתשלום משכורות, מינוי בעלי תפקידים וניהול מכרזים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000 1. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 46(א), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא: "(2) "על אף האמור בפסקה (1), לא יינתן זיכוי על תרומה שתרם אדם למוסד אשר חמישה ממקבלי המשכורת בו, לפחות, משתכרים פי חמישה או יותר מהשכר הממוצע במשק; לענין זה, השכר הממוצע במשק" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. 2. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בסעיף 3א, בסופו יבוא: "(יא) על מוסד ציבורי המקבל תמיכה לפי סעיף זה, יחולו כל ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992, ומוסד ציבורי כאמור לא יסכים על תנאי שכר, תנאי פרישה או גמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר." הצעות חוקמוסד ציבורי