הצעת חוק הגירה שלילית מירושלים

הצעת חוק למניעת הגירה שלילית מירושלים, התש”ס-1999 מטרת חוק זה לעודד השתקעות בירושלים, לעודד פיתוח וקידום כלכלי וחברתי של העיר ושל תושביה ולסייע לקיום בצוותא של סוגי אוכלוסיה שונים, תוך שמירה על אופיה המיוחד של העיר. בחוק זה- "מועצת הרשות לפיתו ירושלים" - כמשמעה בחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988; "זוג צעיר" - ובלבד שגילם ביום רכישת הדירה לא עלה על 30 שנים; "השרים" - שר האוצר ושר הפנים; (א) עולה שמקום מגוריו הקבוע היחידי הינו בירושלים זכאי לסל קליטה כמשמעו בחוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994; (להלן בסעיף זה - החוק), בשיעור מוגדל של 125% משיעורו על פי החוק. (ב) לענין סעיף זה - "עולה" - מי שטרם עברו שלוש שנים מיום כניסתו לישראל, ונתקיימה בו אחת מאלה: (1) בידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 ; (2) הוא זכאי לתעודה כאמור ובידו אחת מאלה: (א) אשרה או רשיון לישיבת קבע מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 ; (ב) אשרה או רשיון לישיבת ארעי מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952; ונתמלאו בו התנאים שקבעו לכך השרים. 4. זוג צעיר, שהדירה הראשונה שרכש ביחד או לחוד הינה בירושלים- (1) זכאי לפטור ממס רכישה כמשמעו בחוק מיסוי מקרקעין (שבר, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963; בגין רכישתה; (2) כאי להנחה בשיעור של 50% משיעור הארנונה הכללית שהיה חייב בו אלמלא הוראה זו בשל דירה זו למשך שנה מיום הרכישה. 5. (א) תושב ירושלים שהוא תלמיד מוסד להשכלה בירושלים גבוהה כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח-1958 ; להלן בסעיף זה - מוסד להשכלה גבוהה יהא זכאי לקבל מהמדינה הלוואות כמפורט להלן, אשר יהפכו למענק בתום שבע שנים מיום תחילת לימודיו במוסד הנ"ל, ובלבד שבמשך תקופה זו לא חדל מקום מגוריו הקבוע להיות בירושלים: (1) הלוואה בשיעור של עד 50% מהסכום שהוא חייב בו בגין שכר לימודים בשנה א' לתואר ראשון שגובה מוסד להשכלה גבוהה; (2) הלוואה בשיעור של עד 50% מהסכום שהוא חייב בו בגין מס הכנסה לפי סעיפים 2(1), 2(2), 2(5) או 2(9) לפקודת מס הכנסה; (ב) השרים יקבעו את תנאי ההלוואות לעניין סעיף קטן (א) בהתייעצות עם מועצת הרשות לפיתוח ירושלים. הצעות חוקמשרד הפניםהגירהירושלים