הצעת חוק הגנת בר רשות במקרקעי ציבור

הצעת חוק להגנת בר-רשות במקרקעי ציבור, התש”ס-2000 במדינת ישראל קיימת תופעה שאין לה 'אח ורע' בעולם, שבה אזרחים מחזיקים במשך שנים במקרקעין - בתים ומבנים - ללא כל מסמך או הסכם בכתב המגדיר את זכויותיהם בנכסים אלה. מצב זה נוצר בעיקר בגין חוסר הסדר שאפיין את המדינה בשנים הראשונות להקמתה. במקרים רבים התיישבו עולים חדשים במקרקעין או בבתים ערבים נטושים וביססו עצמם במקום ללא כל התנגדות של המדינה. בשנים האחרונות הוגשו תביעות פינוי נגד אזרחים רבים בטענה כי הם פולשים ומסירי גבול, על-אף שמדובר באנשים המחזיקים במקרקעין מאז עלייתם לארץ, לפני שנים רבות. בנוסף נתבעים האזרחים לשלם דמי שימוש ראויים, ובכך הם חשופים להליכים פלילים בגין "בניה ללא היתר". ניתן להבין את מצוקתו וחרדתו של אדם המתגורר במשך שנים באין מפריע במקום, לאחר שהשקיע את מיטב כספו בפיתוחו, ולפתע הוא נתבע להתפנות מהמקום ואף לשלם דמי שימוש ראויים. וזאת לאחר שהרשויות לא התנגדו מעולם להחזקתו בשטח ואף עודדו התיישבות בבתים ערביים נטושים. ברור כי פינוי ללא תמורה הולמת עלול להותיר מאות אנשים ללא קורת גג. החוק במדינת ישראל כמעט ולא מעניק הגנה של ממש לאנשים אלה. הצעת החוק נועדה לפתור את הבעיה באמצעות וועדות מקצועיות ולא בבתי המשפט. יודגש כי במקרים רבים מדובר באנשים מבוגרים, חסרי יכולת כלכלית, אשר אינם מסוגלים לשכור שירותי עורך דין. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ל' בתמוז התש"ס - 3.7.2000 1. בחוק זה - "בר-רשות במקרקעין" - מי שמחזיק במקרקעי ציבור למעלה מעשרים וחמש שנים שנה ברציפות, ללא כל התנגדות מצד המדינה, וזכויותיו במקרקעין אינן מוסדרות במסמך בכתב; "מקרקעי ציבור" - כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל; "השר" - שר המשפטים. 2. בר-רשות במקרקעין יהא מוגן מפני תביעות של המדינה, אשר מטרתן סילוק ידו מהמקרקעין או גביית דמי שימוש ראויים בגין החזקתו במקרקעין. 3. (א) השר ימנה ועדה ציבורית לקביעת הליך להסדרת זכויות של בר-רשות בר-רשות במקרקעין או לפינויו תמורת פיצויים. (ב) ועדה ציבורית שהוקמה מכח סעיף קטן (א) תקבע את שיעור הפיצוי שינתן לבר-רשות במקרקעין תמורת פינויו מן המקרקעין וכן תקבע את אופן הסדרת רישום זכויותיו במקרקעין. 4. השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. הצעות חוקמקרקעיןבר רשות