הצעת חוק החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

הצעת חוק החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה (הוראת שעה), התשס”א-2000 אזרחי ישראל, תושבי שכונת גילה, המתגוררים ברחובות הגובלים בבית ג'אלה, מצויים תחת אש ונשקפת להם סכנה של ממש. הוראת שעה זו באה לסייע לאותם תושבים בשכונת גילה, במקומות עליהם יכריז שר הביטחון כאזורים המצויים בסכנת ירי, במימון חד פעמי של המיגון לדירותיהם, למשך חצי שנה. נבקש להודות לעיתונאי צבי לביא מעיתון גלובס על עזרתו בגיבוש ההצעה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ב בחשון התשס"א - 20.11.2000 תושב שכונת גילה בירושלים, שדירתו נמצאת באזור עליו הכריז שר הביטחון שהוא נמצא בסכנת פגיעה בשל ירי, יהיה זכאי להחזר הוצאות מיגון דירתו, כנגד קבלות, בגובה של עד 4,000 ₪. שר הביטחון יכריז על אזורים בשכונת גילה, הנמצאים בסכנת פגיעה בשל ירי לא יאוחר מיום פרסומו של חוק זה. חוק זה יעמוד בתוקפו למשך חצי שנה מיום קבלתו בכנסת. הצעות חוקמיגון