הצעת חוק החלת יום לימודים ארוך

הצעת חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון - החלה הדרגתית בשיעורים שנתיים שווים), התשס”א-2000 לחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה יש חשיבות לאומית, חינוכית וחברתית מהמעלה הראשונה באשר יש בו תרומה מהותית לקידום החינוכי של התלמידים וקידום צמצום הפערים החברתיים. דא עקא, וחרף העובדה שהמחוקק קבע שהחוק יוחל בהדרגה החל משנת הלימודים תשנ"ח, לא הוסיפה הממשלה מוסדות חדשים למסגרת החוק, לא בשנת הלימודים תש"ס ולא בשנת הלימודים תשס"א ולמעשה רוקנה את החוק מתוכנו. הצעת החוק נועדה להבטיח יישום החוק בשעור שווה בכל אחת מהשנים תשס"ב תשס"ג שהם השנתיים האחרונות שקבע המחוקק להחלת החוק. אין בהצעת החוק תוספת תקציב מעבר לתקציב המתחייב מהחוק העיקרי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 תיקון סעיף 4א 1. בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, בסעיף 4(א), אחרי המילים "וחל בהדרגה" יתווספו המילים "בשיעורים שווים בכל אחת מהשנים תשס"ב ותשס"ג". הצעות חוקדיני חינוךיום לימודים ארוך