הצעת חוק הימום לפני שחיטה - צער בעלי חיים

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - הימום לפני שחיטה), התש”ס-2000 במדינות נאורות מקובל להמם בעלי חיים על ידי שוק חשמלי לפני שחיטה על מנת להקטין את הסבל הנגרם בעת השחיטה. כדי למנוע סבל מבעלי חיים מוצע לחייב גם בישראל הימום בעלי חיים לפני שחיטה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו באדר א' התש"ס - 21.2.2000 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא: "הימום לפני שחיטה 2א. (א) לא ישחט אדם בעל חיים, אלא אם הומם קודם לכן באופן שיקטן הסבל הנגרם בעת השחיטה. (ב) שר החקלאות יקבע בתקנות את דרך ההימום של בעלי-חיים." 2. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי "חוק זה" יבוא "למעט סעיף 2א". הצעות חוקשחיטת בעלי חייםבעלי חייםצער בעלי חיים