הצעת חוק היעדרות בשל מחלת ילד לאחר גיל 18

הצעת חוק דמי מחלה (העדרות של מחלת ילד), (תיקון - ילד שאינו עומד ברשות עצמו), התש”ס-2000 ילדים שחולים במחלה ממארת לפני הגיעם לגיל 18, ממשיכים לשהות בבית הוריהם ולמעשה לא חל כל שינוי במצבם של ההורים. אין זה הוגן לשלול מהם את זכות ההעדרות עקב העובדה הטכנית שהילד הגיע לגיל 18. לפיכך, מוצע להאריך את הזכות גם לגבי מי שעבר את גיל 18, ובתנאי שהמחלה הממארת החלה לפני גיל 18 ושהילד אינו עומד ברשות עצמו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993, בסעיף 1א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) האמור בסעיף קטן (א) יחול על ילד שמלאו לו 18 שנים, ובלבד שהוא אינו עומד ברשות עצמו". היעדרות בשל מחלת בן משפחהרפואהקטיניםהצעות חוק