הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה הר איתן

הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה, הר איתן, התש”ס-2000 ביום 14.4.91 החליטה הממשלה בהחלטה מס' 1199 לעגן בחוק את הקמתו של המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה והחוק נועד לממש החלטה זו. המרכז הלאומי למורשת התקומה ולהנצחה בהר איתן אמור להשלים את החסר בתיעוד התקומה, בתיעוד מערכות ישראל ובתיעוד צה"ל ותפקידו במארג החברתי-חינוכי-לאומי בישראל. באתר זה יונצחו כל הנופלים (היום ישנם 8000 חללים ששמם לא מוזכר באף אתר הנצחה) תחת מעטה אחד בשוויון ואחידות, תוך סיפור מאבק המדינה לקיומה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת ה- 14 ומספרן פ/1903 ו- פ/298, ועל שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1880. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 מוקם בזה המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה - הר-איתן (להלן: מרכז הר איתן). למטרות אלה יהיה מרכז הר איתן מוסמך: (1) הנצחת הגבורה של עם ישראל בארץ ישראל. (2) הנצחת כל הנופלים בכל מערכות ישראל- שנפלו בארץ ישראל או למען ארץ ישראל. (3) הנחלת מורשת הלחימה של צה"ל ושל כוחות המגן, המאבק והמרד שלפני קום המדינה. הר איתן ימוקם בהרי ירושלים, על השטח המתואר בתוספת הראשונה לחוק זה. (א) לא ישתמש אדם שימוש כלשהו בשם "הר-איתן" או בסמל "הר-איתן" לשם מסחר, עסק או משלח יד, אלא על פי רשיון או כתב היתר מאת שר הבטחון. (ב) העובר על סעיף זה, דינו- מאסר ששה חודשים. הר איתן הוא תאגיד, זכאי להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר. (א) להר איתן תהיה מועצה שמספר חבריה לא יפחת מ- 27 ולא יעלה על 35; רוב חברי המועצה יהיו נציגי ציבור. (ב) אלה חברי המועצה של מרכז הר איתן: (1) יושב ראש המועצה שימנה ראש הממשלה לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר הבטחון; (2) ארבעה חברים מקרב עובדי המדינה שימנו שר האוצר, שר הבטחון, שר הפנים ושר החינוך; (3) חבר שימנה הרמטכ"ל; (4) חבר שתמנה המועצה הציבורית להנצחה; (5) חבר שתמנה עיריית ירושלים; (6) חבר שתמנה המועצה האזורית מטה יהודה; (7) חבר שימנה ארגון יד לבנים; (8) חבר שתמנה המועצה להשכלה גבוהה; (9) חבר שתמנה מועצת המוזיאונים; (10) חבר שתמנה קרן קיימת לישראל; (11) חברים, נציגי ציבור שימנה ראש הממשלה, ושמספרם לא יפחת מ- 14 ולא יעלה על 22. (א) ואלה תפקידי המועצה: (1) להתוות קווי פעולה של מרכז הר-איתן בתחומי מטרותיו; (2) לקבל דיווח על עבודת המנהלת ולדון בדוחו"ת הכספיים והאחרים שתגיש המנהלה; (3) לדון בכל עניין אחר בתחום מטרות מרכז הר איתן. (ב) המועצה תמסור לראש הממשלה ולשר הביטחון, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולות הר איתן וכן תמסור להם, לפי דרישתם מידע על פעולותיה. (א) להר איתן תהיה מנהלה בת 15 חברים; רוב חברי המנהלה יהיו נציגי ציבור. (ב) אלה חברי המנהלה של מרכז הר איתן: (1) יושב ראש המנהלה שימנה ראש הממשלה, מבין נציגי הציבור חברי המועצה לאחר התייעצות עם שר הביטחון; (2) חברי המועצה שנתמנו לפי סעיף 6 (ב) (2), (3) ו- (4); (3) שמונה חברים שימנה ראש הממשלה מבין נציגי הציבור חברי המועצה. ואלה תפקידי המנהלה וסמכויותיה: (1) לקבוע מדיניות כללית למרכז הר איתן בתחום מטרותיו; (2) לאשר מדי שנה: (א) תוכנית פעולה שנתית; (ב) תקציב הר איתן ודרך חלוקתו; (ג) המקורות למימון התקציב; (3) לעקוב ברציפות אחרי הגשמת המדיניות, התוכניות והתקציבים של הר איתן; (4) לקבוע, באישור שר האוצר, כלים להעסקת עובדים לרבות תנאי העסקתם; (5) לדון בדוחו"ת הכספיים; (6) לדווח למועצה על פעולות המנהלה; (7) לדווח בכל עניין אחר שראש הממשלה או המועצה דרשו להעמיד על סדר היום; (8) המנהלה לא תקבל הלוואות מבנקים או מקורות כספיים אחרים, אלא אם אושר הדבר בתקציב הר איתן. לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המנהלה- (1) מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שנשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981; (2) מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו לבין חברותו במועצה או במנהלה. חברי מועצה וחברי המנהלה ימונו לתקופה של חמש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם. חבר המועצה וחבר המנהלה לא יקבל שכר בעד שירותו אולם יהא זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא בקשר למילוי תפקידו, בכפוף לאישור יו"ר המנהלה והמנהל הכללי. חבר המועצה וחבר המנהלה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה; (2) הועבר מכהונתו בידי מי שמינה אותו; (3) נתקיים בו, לאחר מינויו, הסייג שבסעיף 10; (4) נבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו. (א) המועצה והמנהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן, בכפוף לאמור בחוק זה. (ב) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חברי המועצה; לא היה מניין חוקי בפתיחת הישיבה רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות; לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין אם השתתפו בה 7 חברים לפחות. (ג) המניין החוקי בישיבות המנהלה הוא רוב חברי המנהלה; לא היה מניין חוקי בפתיחת הישיבה, רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות; לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה חוקית אם השתתפו בה 5 חברים לפחות. (א) למרכז הר-איתן יהיה ועד מנהל בן 7 חברים; ראש הממשלה, בהתייעצות עם יו"ר המנהלה, ימנה את חברי הועד המנהל מקרב חברי המנהלה. (ב) תפקידיו של הועד המנהל יהיו לבצע את החלטות המנהלה ולפעול בכל אשר יוטל עליו ע"י המנהלה; יו"ר המנהלה ישמש גם יו"ר הועד המנהל. (א) ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, ימנה את המנהל הכללי למרכז הר איתן. (ב) המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של מרכז הר איתן. (ג) המנהל הכללי יהיה חבר המנהלה; הוראות סעיף 12 לא יחולו על המנהל הכללי. (א) כהונתו של המנהל הכללי תהיה לתקופה של חמש שנים; ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, רשאי להאריך את המינוי לתקופה נוספת אחת. (ב) המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלו: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה; (2) ראש הממשלה קבע, לאחר התייעצות במועצה, כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו. (א) בסעיף זה: "העמותה" - עמותת הר-איתן - המרכז הלאומי למערכות ישראל, עמותה מספר: 580059764, הרשומה לפי חוק העמותות התש"ם-1980. (ב) מרכז הר איתן יבוא במקום העמותה לעניין נכסים וזכויות של העמותה ולענין חובות והתחייבויות של העמותה ערב תחילתו של חוק זה. דין מרכז הר-איתן כדין המדינה לעניין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים. (א) המדינה תשתתף בהוצאות הקמתו של מרכז הר-איתן בסכום שיאושר על ידי ראש הממשלה ויקבע בחוק התקציב; סכום ההשתתפות לא יעלה על 50% מהוצאות ההקמה. (ב) הר-איתן יכלול אתר הנצחה ממלכתי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 (להלן: אתר ההנצחה), ובלבד שההוצאות להקמת אתר ההנצחה יהיו כאמור בסעיף קטן (א). (א) השרים הממונים על ביצוע חוק זה רשאים, לפי הצעת המועצה, לקבוע בתקנות אגרות כניסה, בכפוף להוראות כל דין, לשטח מרכז הר איתן ולשירותים הניתנים בו; בתקנות יכול שייקבעו שיעורים שונים של אגרות וכן פטורים לסוגים של מבקרים, ובלבד שלא תיגבה אגרת כניסה לאתר ההנצחה. (ב) השרים רשאים לקבוע בתקנות הוראות בדבר הצמדת אגרות כאמור למדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שההצמדה תיעשה כל אימת ששיעור עליית המדד לא יפחת מ-5%, או אם חלפו ששה חודשים ממועד ההצמדה האחרון, לפי המוקדם מביניהם. (ג) ההכנסות מאגרות לפי סעיף זה ישמשו כהכנסתו של מרכז הר-איתן. הר-איתן הוא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון יהיו ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקהנצחה