הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד

הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד: רבניה ומשורריה, התש"ס-2000 הנצחת דמותם ופועלם של רבני יהדות ספרד ומשורריה, כדמויות היסטוריות תרבותיות וחינוכיות שעיצבו את מורשת יהדות ספרד בתפוצות ובארץ ישראל, הינה צורך חינוכי היסטורי ולאומי. המחוקק הכיר בצורך זה באשר לדמויות היסטוריות מרכזיות אחרות, כך לדוגמא נחקקו חוקים שמכוחם הוקמו מרכזים חינוכיים המנצחים את פועלם של האישים המרכזיים בתולדות הציונות, (כגון חוק יד בן צבי, חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין והחוק להנצחת זכרו של יצחק רבין). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בסיון התש"ס - 19.6.2000 פרק א' - מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את פועלם ומורשתם של רבני יהדות ספרד ומשורריה. פרק ב' - פרשנות 2. בחוק זה - "הארכיון" - ארכיון המרכז; "האתר" - אתר ההנצחה לזכר רבני יהדות ספרד ומשורריה; "הגנז", "חומר ארכיוני" - כהגדרתם בחוק הארכיונים התשט"ו-1955; "המכון" - המכון למחקר; "המרכז" - המרכז העולמי לחקר תורתם ומורשתם של רבני יהדות ספרד ומשורריה; "השר" - שר הדתות. פרק ג' - המוסדות 3. יוקם מרכז להנצחת זכרם של רבני יהדות ספרד ומשורריה, המרכז יכלול את האתר, המכון והארכיון. סימן א' - המרכז 4. (א) המרכז יהיה תאגיד. (ב) למרכז תהיה מועצה בת 17 חברים שימנה השר, ואלה חבריה: (1) שלושה נציגים לפי המלצת הרבנים הראשיים לישראל; (2) שני נציגים של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה כשאחד מהם הוא ראש מועצה דתית; (3) שישה נציגי ציבור; (4) הגנז; (5) חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ, מתחום היהדות. 5. המועצה תמנה מבין חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 6. תפקידי המועצה - (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז; (2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל; (3) לאשר את תקציב המרכז. 7. (א) המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה. (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה, הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן וסדר יומן. 8. (א) השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של שבעה חברים. (ב) הועד המנהל ימנה מבין חבריו באישור השר את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 9. תפקידי הועד המנהל - (1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז; (2) לאשר את תקציב המרכז שהוכן ע"י ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה; (3) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תוכניותיו; (4) לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות. 10. (א) ראה השר כי הועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות, יתרה בועד המנהל בהודעה בכתב שישלח ליו"ר הועד המנהל, כי אם תוך זמן שיקבע לא ימלא הועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את הועד המנהל. (ב) לא מילא הועד המנהל את המוטל עליו כאמור בסעיף קטן (א), תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הועד המנהל. 11. התפטר הועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף 10, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 8 תוך 30 ימים מיום ההתפטרות או הפיזור, לפי העניין. 12. חבר המועצה וחבר הועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם, אך חבר הועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הועד המנהל וכן להחזר הוצאות שהוצאו במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר. 13. חבר המועצה יתמנה לתקופה של 3 שנים, ואפשר לשוב למנותו מחדש לשתי תקופות רצופות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שנתיים רצופות. 14. השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הועד המנהל, לפי העניין, להעביר חבר המועצה או חבר הועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם, דרך קבע, למלא את תפקידם. 15 קיומם של המועצה או של הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם. 16. (א) המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז. (ב) ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות. 17. תפקידי ראש המרכז - (1) ניהול המרכז - האתר, המכון והארכיון; (2) יישום החלטות הוועד המנהל; (3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל; (4) דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז - האתר, המכון והארכיון. 18. (א) הוועד המנהל, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של ראש המרכז. (ב) ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה; (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה; (3) הורשע בעבירה שלדעת בית המשפט יש עמה קלון. 19. למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית,התשנ"ב-1992; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו. 20. המרכז יקים אתר הנצחה שיכלול תערוכה מתמדת של מוצגים המעלה את זכר חייהם מורשתם ופעולותיהם של רבני יהדות ספרד ומשורריה. 21. אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו באופן סדיר פעילויות הנצחה ופעולות חינוך והסברה הקשורות בפועלם ומורשתם של רבני יהדות ספרד ומשורריה. 22. (א) הוועד המנהל,לאחר התייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך, מומחים במורשת רבני יהדות ספרד ומשורריה, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז ונציגי ציבור אחרים. (ב) הועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו. (ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה, יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. 23. הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז לגבי פעילויות שיתקיימו באתר, לרבות סוגן ותוכנן. סימן ג'-הארכיון 24. המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, יחולו עליו. 25. (א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלם ומורשתם של רבני יהדות ספרד ומשורריה, יהיה נתון לארכיון. (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה, אשר יועבר לארכיון. (ג) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז. 26. הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז, באישור הגנז ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז. סימן ד'-המכון 27 . המרכז יקיים מכון למחקר; המכון יפעל להעמקת ולהעשרת הידע בכל הקשור לחזונם, מורשתם, פועלם והליכותיהם של רבני ומשוררי יהדות ספרד. 28. המכון יקיים פעילויות הסברתיות ואקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות - קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים. 29. המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 27. 30 . המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו. 31. (א) חבר המועצה, חבר הוועד המנהל, חבר וועדה, או עובד המרכז (להלן בסעיף זה - חבר) ימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו, או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות. (ב) התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הועדה או לראש המרכז, לפי העניין. (ג) לעניין סעיף זה, אחת היא, אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה. (ד) בסעיף זה- "עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה; "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר. 32. המדינה תעמיד לרשות המרכז את המקרקעין הדרושים לפעילותו, כפי שתקבע הממשלה או שר שתסמיך לכך. 33. הקמת המרכז תמומן מכספי המדינה ומכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 34, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו של המרכז, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז. 34. (א) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישו לשר לשם אישורו; התקציב טוען אישור שר האוצר. (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה. 35. תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצות המועצה. 36. (א) המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושווים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר. (ב) המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" - לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים. (ג) המרכז לא יטול הלוואה העולה על הסכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר. 37. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל. הצעות חוקמורשת יהדותהנצחהיהדות