הצעת חוק הנחה מארנונה לסטודנטים

הצעת חוק הנחה מארנונה לסטודנטים, התש”ס-2000 תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג - 1993 , קובעות קבוצות של זכאים להנחה מארנונה. שרי הפנים אשר הוסמכו מכוח חוק הסדרים במשק המדינה, לקבוע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות בתשלומי הארנונה, לא מצאו לנכון לסייע לקבוצת הסטודנטים במדינת ישראל , אשר מצוקותיהם הכלכליות בתקופת לימודיהם ידועות לכל. תלמידי ישיבות, לעומת הסטודנטים , זכאים להנחה מועדפת מארנונה. מוצע לתת הנחה מארנונה לסטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון ולהגביל את הזכות להנחה לארבע שנות לימודים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' בשבט התש"ס - 17.1.2000 1. בחוק זה - "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד להשכלה גבוהה, אשר קיבל הכרה, היתר, רשיון או רשיון זמני, מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958 ; "מחזיק" - כהגדרתו בפקודת העיריות ; "סטודנט" - תלמיד לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה; "תואר ראשון" - תואר אקדמי ראשון מוכר הנהוג בישראל במוסדות להשכלה גבוהה. 2. סטודנט זכאי להנחה בשיעור 50% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כמחזיק, לגבי 70 מטרים רבועים משטח דירה המשמשת אותו למגוריו; זכאות להנחה כאמור תהא לארבעים ושמונה חודשים לכל היותר. 3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. 4. תחילתו של חוק זה ב-1 בינואר שלאחר קבלתו. הצעות חוקארנונההשכלה גבוההסטודנטים