הצעת חוק הנחות לאזרחים ותיקים

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - הרחבת תחומי הנחות), התש”ס-2000 חוק האזרחים הותיקים מעניק הנחות בחמישה תחומים: אגרת טלויזיה, תשלומי ארנונה, תחבורה ציבורית, כניסה לגנים, אתרים ומופעים ורכישת תרופות. הצעת חוק זו באה להעניק הנחות נוספות לאזרחים הותיקים, בתשלומים עבור שירותים חיוניים - מים, ביוב, חשמל וטלפון. כמו-כן, מוצע להעניק את ההנחה ברכישת התרופות לכל האזרחים הותיקים ולא רק לאלו מהם המקבלים גמלת הבטחת הכנסה, וזאת כיוון שהוצאות האזרחים הותיקים על רכישת תרופות אינן מועטות והכרחיות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "תחומי הנחות" אחרי פיסקה (6) יבוא: "(7) תשלומים עבור מים וביוב, שירותי חשמל ושירותי מנוי טלפון." 2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, המילים "שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה" - יימחקו. 3. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא: 13א. (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מהוצאות המים והביוב, החשמל, והטלפון עבור צריכתם בדירת המגורים. (ב) על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה: (1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד צריכתם בדירת מגורים אחת בלבד; (2) לענין הוצאות הטלפון ההנחה תינתן ובלבד שבדירת המגורים קיים קו טלפון אחד; (3) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד; (4) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק." הצעות חוקפנסיהאזרחים ותיקים