הצעת חוק הסדרת זכויות חברי האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול

הצעת חוק הסדרת הזכויות של חברי האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול, התש”ס-2000 מטרת החוק הינה הסדרת הזכויות הכספיות והכלכליות של חברי האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול (להלן - האגודה). האגודה הוקמה בשנות הארבעים לצורך התארגנות קואופרטיבית לרכישה צרכנית מוזלת. במהלך השנים התפתחה האגודה, הקימה חברות בנות, צברה נכסים כספיים כלכליים ונדל"ן והנפיקה חברות בנות לבורסה האמריקאית ולבורסה הישראלית. במהלך תקופה זו אף הונפקו אופציות נדיבות למנהלי האגודה ובה בשעה חברי האגודה לא זכו לכל הטבה כלכלית למעט הנחה בשיעור 2% בחנויות האגודה. לפיכך מוצע לאפשר לחברי האגודה לממש את המניה שברשותם בערכים ראליים ולהפסיק לאלתר את קיפוחם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באייר התש"ס - 22.5.2000 בחוק זה - "האגודה" - האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול; "חבר באגודה" - בעל מניה, הרשום בספר בעלי המניות של האגודה. האגודה תהפוך לחברה בע"מ והון המניות יהיה כמות המניות שבידי חברי האגודה. (א) תוקם מנהלת אגודה בת 9 חברים, אשר תהיה בעלת סמכות ניהול וקבלת החלטות בכל נושא ובכל התקשרות של האגודה. (ב) הרכב מנהלת האגודה הינו - (1) שני חברי מנהלה ימונו על ידי שר העבודה והרווחה; (2) שני חברי מנהלה ימונו על ידי שר המשפטים; (3) שני חברי מנהלה ימונו על ידי רשם האגודות השיתופיות; (4) שלושה חברי אגודה יבחרו על ידי חברי האגודה. (ג) יושב ראש מנהלת האגודה יהיה אחד מחברי האגודה, אשר ימונה על ידי רשם האגודות השיתופיות באישור שר העבודה והרווחה. 4. על אף האמור בכל דין, ניתן לפדות מניותיו של חבר או חלקו בהון האגודה בערכים ריאליים בלבד ובתנאים הבאים - (1) חברים שרכשו את המניה עד שנת 1960, יוכלו לממשה תוך שנה מתחילתו של חוק זה; (2) חברים שרכשו את המניה בין השנים 1960 לבין 1969, יוכלו לממשה תוך שנתיים מתחילתו של חוק זה; (3) חברים שרכשו את המניה משנת 1970 ואילך, יוכלו לממשה תוך שלוש שנים מתחילתו של חוק זה; (4) לתאריך קניית המניה לא תהא נפקות בעת מימוש המניה. 5. על אף האמור בכל דין, במות חבר האגודה, תועבר מנייתו של החבר או מידת ההשתתפות שלו באגודה ליורשיו החוקיים על פי האמור בחוק הירושה, התשכ"ה - 1965; במידה שישנם מספר יורשים זכותו של המוריש להנחה בקניה שנעשית בחנויות האגודה תועבר לאחד היורשים בלבד. הצעות חוקאגודה שיתופית