הצעת חוק הסמכה לרבנות תואר אקדמי

הצעת חוק הקבלת הסמכה לרבנות לתואר אקדמי, התש”ס-1999 תנאי העסקה שכיח במשרות ציבוריות בכירות הוא תואר אקדמי. הדרישה היא כי למועמד תהא השכלה גבוהה וכי המועמד יהא בעל נסיון. כמו כן במקרים רבים אין שמים דגש על התחום המסויים בו רכש המועמד השכלתו. מסיבה זו אין מקום לפסול על הסף מועמדים שהקדישו זמנם ללימוד תורה והוסמכו להיות רבנים. הכרה בהסמכה לרבנות, כתואר מקביל לתואר אקדמי, תביא קץ להפליה ותרחיב את מאגר המועמדים הראויים לתפקידים ציבוריים. מן הסיבה האמורה מוצע גם לאפשר למי שהוסמך לרבנות לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית בדומה למי שהוא בעל תואר אקדמי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה. הצעת חוק זהה הונחה על ידי חבר הכנסת רביץ על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1738. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 1. בחוק זה - "מועצת הרבנות הראשית לישראל" - כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית,. התש"ם - 1980 ; "תואר אקדמי" - תואר מוכר של מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958 ; "תפקיד ציבורי" - מילוי תפקיד בגוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 [נוסח משולב] . 2. (א) הסמכה לרבנות, שהוכרה על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, תחשב כתואר מקביל לתואר אקדמי, מקום בו הוא נדרש כתנאי להעסקה בתפקיד ציבורי. (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול במקרה בו, על פי דין, התפקיד הציבורי מחייב תואר אקדמי בתחום מסויים. 3. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975 , בסעיף 16א, בסופו יבוא: "(3) הוא בעל הסמכה לרבנות שהוכרה על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980." הצעות חוקרבנות