הצעת חוק העלאת שכר המינימום

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - העלאת שכר מינימום), התש”ס-2000 לאור הגידול בפערים הכלכליים והחברתיים במדינה, ולאור הצורך המיידי בשינויי המדיניות במשק הישראלי והקטנת הפערים, מוצע לתקן את חוק שכר המינימום כך ששכר המינימום לחודש יעמוד על 59% מן השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק נכון למועד הגשת ההצעה הנו כ-6242 ₪, ו-59% מן השכר הממוצע במשק הנו כ-3683 ₪). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברי הכנסת עמיר פרץ, חטיב תאופיק, דוד טל, וקבוצות חברי כנסת ומספריהן בהתאמה פ/63, פ/904 ו-פ/1480. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 תיקון סעיף 1 1. בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בסעיף 1, בהגדרה "שכר מינימום", במקום "47.5" יבוא "59". הצעות חוקשכר מינימום