הצעת חוק הפליה בין עובד לעובדת

הצעת חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - זכויות הורה), התש”ס-1999 בניגוד לעיקרון האוסר על מעביד להפלות בין עובדיו מחמת מינם, התיר המחוקק הפלייה לרעה של עובד, בכל הנוגע לזכויות הורה לעומת עובדת במקום עבודתו. הזכויות המוענקות להורה עובד מותנות כיום באחד מהתנאים הבאים: שאשתו של העובד עובדת ושלא נעדרה ממקום עבודתה מכוח זכאותה או שעומדת לה הזכות להשתתפות המעביד בהחזקת הילד במעון והיא ויתרה על זכאותה זו. שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית. לעומת זאת, עובדת זכאית לזכויות מהמעביד, ללא התניות כלשהן. מוצע לתקן את סעיף 4 ולמחוק את ההתניות היוצרות מצב בלתי נסבל של הפליה בין עובד לעובדת, דבר המנוגד לתכלית החקיקה של חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה ולעקרונות השיוויון במשפט הישראלי. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/874. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בטבת התש"ס - 13.12.99 1. בחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בסעיף 4(א), הסיפה המתחילה במילים "אם התקיים בו" - תימחק. הצעות חוקהפליה / אפליה