הצעת חוק הצמדה לשכר נושאי משרה ברשויות השלטון

הצעת חוק למניעת הצמדה לשכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התש”ס-1999 במצב הנוכחי, יש עובדים רבים בשירות הציבורי ששכרם, במישרין או בעקיפין "צמוד" לשכרם של שופטים, חברי הכנסת, שרים וסגני שרים. הצמדה זו אינה ראויה, שכן כל שינוי בשכר נושאי המשרות המנויים לעיל מביא לשינוי בשכרם של העובדים ה"צמודים" אליהם, דבר העלול לגרור תביעת שכר של עובדים אחרים ולשבש באופן חמור את מערכת השכר בשירות הציבורי. שכרם של העובדים הצמודים כיום לנושאי המשרות הנ"ל צריך להקבע, כמו לגבי כל עובד אחר, במו"מ בינם לבין מעסיקיהם ולא מכח הצמדה אוטומטית. מוצע על כן לבטל את הצמדות השכר הקיימות. יש להדגיש כי החוק המוצע יחול אך ורק על הצמדות שכר מיום קבלת החוק ואילך ואינו חל למפרע וזאת כדי שלא לפגוע בזכויות המעוגנות בהסכמים חתומים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספר פ/752. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בכסלו התש"ס - 29.11.99 1. בחוק זה - "נושא משרה ברשויות השלטון" - כמשמעותו בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 2. לא יוצמדו שכר ותנאים נילווים של מי שאינו נושא משרה ברשויות השלטון לשכר ותנאים נילווים של נושא משרה כאמור. משרההצמדה לשכרהצעות חוק