הצעת חוק ארגון גימלאים (מעמד בהסכמים), התשס"א-2000

הצעת חוק ארגון גימלאים (מעמד בהסכמים), התשס"א-2000 בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של שינוי או ביטול חד צדד של זכויותיהם של גימלאים, זכויות אשר נרכשו במשך שנים רבות של עבודה ויחסי עבודה. בדך כלל מתרחשת הפגיעה בעת התהליך של הפרטה או שינוי בעלות או במקרה שחברה נקלעת לקשיים והפגיעה בזכויות הגימלאים נתפסת כפתרון מהיר וקל. מטרת ההצעה למנוע פגיעה חד צדדית בזכויותיהם של הגימלאים ולחייב התיעצות ותאום עם ארגון הגימלאים היציג טרם שינוי הסכם קיבוצי . הוא הדין לגבי זכויות גימלאים בתהליכי הפרטה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 1. בחוק זה - "ארגון גימלאים" - ארגון גימלאים שהשר הכריז כי הוא ארגון המיצג את המספר הגדול ביותר של הגימלאים; "גימלאי" - זכאי לקצבת פרישה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 או אזרח ותיק לפי חוק האזרחים הותיקים, התש"ן - 1989; "הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1958, ולרבות הסדר קיבוצי; "חברה ממשלתית" - כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות; "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975; "השר" - שר העבודה והרווחה. 2. שינוי בהסכם קיבוצי, אשר יש בו כדי להשפיע על זכויות גימלאים שההסכם הקיבוצי חל עליהם טרם פרישתם, יעשה לאחר התייעצות עם ארגון הגימלאים. 3. חברה ממשלתית שנתקבלה לגביה החלטת הפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות, יחולו על גימלאיה כל ההסדרים והזכויות אשר נקבעו לגבי עובדי החברה, בשינויים המחויבים, כפי שיקבעו לאחר התייעצות עם ארגון הגימלאים. 4. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקחוזהגמלאים