הצעת חוק בנייה להשכרה

הצעת חוק בנייה להשכרה (הוראת שעה), התש”ס-2000 הצעת חוק זו באה לפתור את משבר הדיור בקרב עולים חדשים, קשישים, סטודנטים ואוכלוסיות חלשות שונות הנמצאים במצוקת דיור. היום, בגלל חוסר בדירות המיועדות לשכירות, הדיירים נדרשים לשלם מחירים מופקעים. הצעת חוק זו באה על מנת לסבסד את הקרקעות ואת עבודות הפיתוח בבניה להשכרה על מנת להוריד את מחירי השכירות ולעודד בניית דירות להשכרה. הצעה זו תאפשר לפתור בעיות דיור של עשרות אלפי אנשים, ולשפר את מצב ענף הבנייה והמשק הישראלי בכלל. המחסום העיקרי המונע דיור ציבורי אינו חוסר כדאיות עבור היזם והמשקיע אלא העובדה שהמדינה אינה מקצה קרקעות לצורך כך. לפיכך, מוצע כי המדינה תקצה קרקעות לדיור ציבורי להשכרה וכמו כן מוצע כי מועד התשלום בגין העברת זכויות הקרקעות יידחה בחמש עשרה שנים לפחות ממועד העברת הזכויות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 הממשלה תורה על החכרת קרקעות שבבעלותה ליזמים לצורך הקמת דירות מגורים להשכרה. (א) המדינה תשתתף בהוצאות פיתוח הקרקעות שהוקצו כפי שיקבע שר התשתיות הלאומיות, באישור ועדת הכספים של הכנסת. (ב) שר התשתיות הלאומיות, רשאי לדחות את מועד תשלום התמורה בעד העברת הזכויות בקרקע לחוכר כאמור בסעיף 1 ובלבד שהתקופה האמורה לא תפחת מחמש עשרה שנה ממועד העברת הזכויות. 3. שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 4. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו. הצעות חוקבניהשכירות